JEMGYÝET

Bäsleşik: Iň gowy taýýarlykly sanitar topar

Düýn  paýtagtymyzdaky “Galkynyş” sport toplumynda Aşgabat şäheriniň ýokary okuw mekdepleriniň sanitar toparlarynyň arasynda geçirilen  “Iň gowy taýýarlykly sanitar topar” atly bäsleşik geçirildi.  Sanitar toparlarynyň esasy ýerine ýetirýän wezipesi ilatyň janyna tebigy adatdan daşary  howp abananda şolara lukmana çenli ilkinji kömegi bermekden ybaratdyr. Bu bäsleşige Aşgabat şäherindäki Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň, Türkmen döwlet maliýa institutynyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institunyň şeýle hem Türkmenistanyň InŽener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynyň talyp ýaşlary öz aralarynda bäsleşdiler. Bäsleşik jemi 4 şertden ybarat bolup, onuň birinji şerti her topardan iki sany talyp emin agzalara sanitar toparyna degişli zerur bolan enjamlardyr serişdeleri görkezmek we düşündirmek boldy. Soňra ikinji şerti her topardan bir talyp soragly bije çekip nazaryýetde düşündirmeli. Üçünji şerti bolsa, her toparyň ýolbaşçy talyplary soragly bijäni çekip, amalyýetde tiz wagtyň dowamynda şikes alan näsaga tiz kömegini etmekden ybarat boldy. Bäsleşigiň soňky şerti bolsa, her toparda iň çakgan talyplar çykyp, gaza garşy serişdäni tiz wagtyň dowamynda dogry şekilde geýmekden ybarat boldy. Ýaryş ýaryş bolýar, onda ýeňijem bolýar, ýeňilenem bolmaly bolýar. Şeýlelelikde, bu bäsleşikde 171 utuk bilen   Magtymguly adyndaky   Türkmen Döwlet uniwersitetiniň sanitar toparynyň talyplary 3 orna mynasyp boldy. 178 utuk bilen Türkmenistanyň nebit we gaz uniwersitetiniň sanitar  toparynyň talyplary 2 orna mynasyp boldylar. 188 utuk bilen bolsa, Halkara Ynsanperwer   ylymlary  we  ösüş uniwersitetiniň sanitar toparynyň başarjaň talyp ýaşlary 1 orna eýe  bolmagy başardylar.  Şugün bolsa, Türkmenistanyň nebit we gaz uniwersitetinde ýeňijiler dabaraly ýagdaýda hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglandyrdylar.

Aýşirin Alyýewa,

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş uniwersitetiniň talyby

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri