TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy.

BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel» hökmünde häsiýetlendirdi. Häzir köp çäreleriň netijeli bolandygyna garamazdan, onuň doly ýok bolup gitmegine wagt bar. Şonuň üçin BSGG ätiýajy elden bermezligi maksat edinýär.

Şuňa laýyklykda, BSGG Ýer ýüzündäki öňüni alyş çäreleri has-da güýlendirmek üçin täze meýilnamalary işläp taýýarlaýar.

Ýene-de okaň

Türkmen syýahatçylygyna bagyşlanan halkara maslahat

Stambulyñ çigildem möwsümi

Türkmenistanda täze saglyk merkezleri gurlar

Teswirle