TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BSGG: Dünýä koronawirus sanjymyna azyndan 100 milliard dollar sarp etmeli

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş direktory Tedros Adhan Gebreýesus koronawirus epidemiýasyna, esasan hem, sanjym we beýleki lukmançylyk serişdeleri üçin azyndan 100 milliard dollar sarp etmelidigini habar berdi.

BSGG-niň Baş direktory Şweýsariýanyň Ženewa şäherindäki ştab-kwartirasynda wideokonferensiýa arkaly guralan metbugat ýygnagynda eden çykyşynda bu ýokanjyň gysga möhletli netijelerine garşy durmak üçin häzirki wagtda dünýäniň trillionlarça dollar sarp edýändigini mälim etdi.

Gebreýsus diňe G20 ýurtlarynyň epidemiýa garşy göreşmek üçin 10 trillion dollar ýygnandygyny habar berip, Halkara Pul Gaznasynyň epidemiýanyň dünýä ykdysadyýetine bir aýdaky oňyn däl täsiriniň 375 milliard dollara deň boljakdygyny belländigini we 2 ýylda dünýä ykdysadyýetinde 12 trillion dollardan gowrak ýitginiň boljakdygyny habar berdi.

Işlenip taýýarlanan sanjymlar we bu ýokanja garşy göreşmek üçin ulanyljak serişdeler üçin azyndan 100 milliard dollar sarp etmegiň zerurdygyny bellän BSGG-niň ýolbaşçysy guramanyň DSÖ’nün “ACT-Accelerator” maksatnamasy üçin 31,3 milliard dollar gerekdigini belledi.

Gebreýesus Covid-19-a garşy göreşde netijeli sanjymyň tapylmagy üçin dürli görnüşli köp möçberde sanjyma zerurlygyň bardygyny belläp, netijeli sanjym tapylan ýagdaýynda oňa bolan islegiň has köp boljakdygyny aýtdy.

Ýene-de okaň

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

Teswirle