TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

BSG-niň wekiliýeti Türkmenistana geler

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) wekiliýeti 29-31-nji maý aralygynda Türkmenistanda saparda bolar. Öňde boljak sapar barada Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Atageldi Haljanow bilen BSG-niň gurama agza kabul ediş departamentiniň direktory Maika Oşikawa bilen bolan duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň BSG-ä agza bolmagy we Türkmenistanyň daşary söwda ugry boýunça ähtnamany taýýarlamagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşdylar.

2022-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistan BSG-ä agza bolmak üçin ýörite derejä eýe boldy. BSG-niň baş geňeşi iş toparyny döretdi. Şol topar BSG bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşiklere gözegçilik edýär.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle