TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Boş zalda 1 million tomaşaçy

Häzir dünýäniň köp döwletinde hereket çäklendirmeleri dowam edýär. Şeýle bolansoň, teatrlar hem onlaýn usulda hyzmat etmeli bolýarlar. Şol hyzmatlaryň çäginde käte garaşylmadyk netijeler hem gazanylýar.
Russiýanyň «Uly teatry» tarapyndan sahnalaşdyrylan «Guwly köl» atly operasy teatryň YouTubedäki kanaly arkaly göni ýaýlymda görkezildi. Şeýlelikde, bu balete onlaýn tomaşa edenleriň sany 1 million adamdan geçdi. Şeýlelikde, teatryň artistleri boş zalyň garşysynda, ýöne 1 million tomaşaçynyň öňünde eseri ýerine ýetirmeli boldular.
Teatryň bu başlangyjy sungatyň muşdaklarynda uly gyzyklanma döretdi. Şondan soň «Uly teatr» her hepdäniň belli günlerinde agşam sagat 19-da (oýunlaryň adaty başlanýan wagtynda) onlaýn görkezilişlere başlady. Ilkinji günlerden başlap, her görkezilişe millionlarça adam onlaýn usulda tomaşa edýär.

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýada saparda bolar

Baş Redaktor

Neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna bagyşlanan maslahat

UNODC sebit wekili bilen duşuşyk

Teswirle