DÜNÝÄ

Boliwiýada 20 sany näbelli haýwan görnüşi tapyldy

Alymlar Boliwiýada 20 täze görnüşiň tapylandygyny, şeýle hem onlarça ýyl bäri görülmedik ösümlikleriň we haýwanlaryň gözegçilikleriniň bardygyny habar berdiler.

Boliwiýanyň paýtagty La Pazyň golaýynda ýerleşýän Zongo jülgesi sebitiň “ýüregi” hökmünde bellidir.

Dik, uzak daglyk sebitlere geçirilen ekspedisiýa geň gurbagalaryň, ýylanlaryň we ösümlikleriň açyşlaryny, şeýle hem ýok bolup giden görnüşleriň birnäçe görnüşiniň üstüniň açylmagyna sebäp bolýar.

Ýer ýüzünde özboluşly täsin ýerler bar. Alymlar bu ýere gaýtadan ekspedisiýa gitmegi meýilleşdirýärler. Olar bu ýerden ýene-de köp görnüşli haýwanlaryň, ösümlikleriň üstüniň açyljakdygyna ynanýarlar.

Şeýle-de bolsa, ýokary belentlikdäki Boliwiýa ýagyş tokaýy özüni biodürlüligiň iň köp nokady hökmünde görkezdi, sebäbi biologlar ýakynda zäherli möjek, kiçijik gurbaga we dört orkide we kebelek ýaly ylym üçin täze 20 ajaýyp görnüşi tapandyklaryny habar berdiler.

Zongo jülgesi Boliwiýanyň La Paz şäherinden 30 km uzaklykda ýerleşýär. Tokaý, beýikligi 2000-den 17,000 fut aralygyndaky dik dag eňňitleri goralyp saklanypdyr. Bu eňňitlerde ýokarlanýan çygly howa kondensasiýasy we yzygiderli ýokary belentlikdäki ýagyş emele getirýän «bulut tokaýlygy» ýerleşýär.

Biolog Trond Larsen žurnalistlere «Bu sebit ýerde-suwda ýaşaýanlar, süýrenijiler, kebelekler we ösümlikler üçin amatly ýere öwrüldi» — diýip öz çykyşynda nygtady.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar