BIZNES

<>LLP : Täze Ylalaşyklara badalga

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy — 2019» atly halkara awtosergisi geçirildi. Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň çäginde guralan sergilere Hazarýaka we beýleki döwletleriň ýokary derejeli myhmanlary, halkara guramalarynyň, milli we daşary ýurt kompaniýalarynyň we halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen sergilere Gazagystan döwletin-den gatnaşan, «Boehmer Armaturen Kazakhstan» LLP kompaniýasynyň direktorynyň orunbasary Nurlan ROMAZANOW bilen «Atavatan Türkmenistan» halkara Žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty üçin söhbetdeş bolanymyzda alyp barýan işleri, forumyň özünde galdyran täsiri dogrusynda şeýle gürrüň berdi:

 

—          Forumyň çäginde guralan halkara sergiler siziň kompaniýaňyzyň hem geljekdäki ykdysady mümkinçilikleriniň artmagyna oňaýly täsir edendir. Sergileriň sizde galdyran täsirleri dogrusynda gürrüň beraýseňiz!

— Bilşimiz ýaly, birinji Hazar ykdysady forumyny Türkmenistanda geçirmek baradaky taryhy ylalaşyk geçen ýyl Gazagystanda gazanyldy. Gazanylan ylalaşykda döwletleriň ählisiniň, şol sanda Türkmenistanyň hem uly paýy bar. Bu gün bolsa Hazar babatyndaky halkara başlangyçlarynyň ençemesiniň awtory bolup çykyş eden Türkmenistanda geçirilýän foruma we halkara sergä gatnaşmak biziň üçin buýsandyryjy waka. Bu forum hem-de onuň çäklerinde geçirilen iri möçberdäki halkara sergiler Hazaryň diňe bir sebitde däl, tutuş Ýewraziýada ähmiýetiniň uludygyny görkezdi we daşary ýurt önüm öndüriji kompaniýalarynyň, işewür hyzmatdaşlarymyzyň geljegine dahylly bolan möhüm wezipeleriň ugrunda täze başlangyçlary ýola goýdy.   Bu halkara sergide önümlerimize uly isleg bildirildi. Sergi pawilýonlarynda Gazagystanyň kompaniýalarynyň 12-siniň önümleri görkezildi. Olaryň aglabasy Türkmenistana ilkinji gezek getirildi. Muňa garamazdan, käbir kompaniýalarymyzyň wekilleri türkmenistanly hyzmatdaşlar bilen özara ylalaşyk baglaşdylar.

—          Biz bilýäris, siziň kompaniýaňyzyň öndürýän önümleri dünýä bazarynda ýokary islege eýe. Şeýle uly kompaniýanyň döreýiş taryhy uzak ýyllardan gaýdýandyr.

—          Biziň kompaniýamyz nebit we gaz ýataklary, ýyladyşhanalar, şeýle-de, maşyngurluşygy üçin ýörite niýetlenen şar görnüşindäki kranlary öndürýär. Kompaniýamyzyň Gazagystanda 4 sany şahamçasy hereket edýär. Olarda 20-den gowrak öz ugrundan ussat hünärmenler zähmet çekýär. Kompaniýamyz 1956-njy Germaniýada döredildi. 2004-nji ýylda bolsa Gazagystanda şahamçasy açyldy. Kompaniýamyz inŽener we maşyngurluşyk birleşmeleriniň birnäçesiniň agzasy. 11 ýylyň dowamynda kompaniýamyz 4,5 müňden gowrak şar görnüşli kranlary öndürdi.

—          Önümleriňiz näçe döwlete eksport edilýär?

—          Biziň önümlerimiz ýokary hili, berkligi bilen tapawutlanyp, dünýä bazarynda

uly gyzyklanma eýe. Önümlerimiz GDA-nyň bazarlarynda uly islegden peýdalanyp, dünýäniň 37 döwletine eksport edilýär. Kompaniýamyz «Gazagystanda iň gowy önüm — 2015» atly bäsleşigiň ýeňijisi.

Şeýle abraýly sergä gatnaşmak bizi buýsandyrýar. Forumyň dowamynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklar türkmen-gazak gatnaşyklarynyň täze tapgyryna öwrüler. Türkmen halkynyň myhmansöýerligi, Awazanyň gözelligi bizi täze üstünliklere ruhlandyrdy. Türkmen-gazak dostlugy, hoşniýetli gatnaşyklary uzak geljegi nazarlasyn. Bu foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly Prezidentine çäksiz alkyş aýdýaryn.

— Beren gürrüňleriňiz üçin köp sagboluň! Kompaniýaňyzda alyp barýan işleriňizde  geljekde-de uly üstünlikleri arzuw edýäris!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Awstriýanyň kompaniýalarynyň Aşgabada sapary

Gazagystan bilen Eýran söwdanyň möçberini 3 milliard dollara ýetirer

Ýaşlara bagyşlanan ylmy-amaly sergi geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-nyň işewürleri Türkmenistana gelerler

Birža täzelikleri: daşary ýurtly işewürler portlandsement satyn aldy

Türkmen işewürleri Türkiýede geljek ýylda geçiriljek sergilere çagyrylýar