JEMGYÝET

BMW nyşanyny üýtgetdi

Germaniýanyñ BMW kompaniýasy täzelenen görnüşdäki nyşanyny dünýä jemgyýetçiligine ýetirdi. Täze nyşanyň ozalkysyndan daşynyñ gara reñkli tegelegi bilen tapawutlanýar, onuň merkezindäki ak we gök reñki bolsa üýtgedilmän galdyryldy. Bu reñkler Bawariýanyñ sarpasy hasaplanylýar. Kompaniýanyñ bellemesine görä, täze nyşan ýaş alyjylaryñ hem ünsini çekmeli diýip belleýärler. BMW öz nyşanynyñ daşky keşbini soñky gezek 1997-nji ýylda üýtgedipdir. Täze emblema 2021-nji ýylda BMW i4 kysymly awtoulagda ilkinji gezek ýerleşdiriler. Kompaniýanyň ýolbaşçylary täze nyşanyň täze döwrüň başlangyjy bolup hyzmat etjekdigini bellediler.

Şeýle hem KIA kompaniýasy 2020-nji ýylyñ oktýabr aýynda öz logotipini çalyşmagy meýilleşdirýär. Täze nyşanyň nähili boljagyny 2019-njy ýylyñ dekabr aýynda belli edildi. Nyşanda birleşen harplar emele geler we olar ak ýa-da gara reñkde ýerleşdiriler.

Geçen ýyl hem “Volkswagen” kompaniýasy öz nyşanyny üýtgetdi. Täze nyşan mahabat saýtlarynda, tehnologiýa ekranlarda gowy görüner diýip, kompaniýa hasaplaýar. Ulagyñ dürli görnüşine görä, nyşanda birnäçe reñkler ulanylar: gara, gyzyl we gök.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi