JEMGYÝET

BMG-niň wekilleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minisrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça sebit ýolbaşçysy hanym Aşita Mittalyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk gurnaldy.

Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň sebit ýolbaşçysyna, Bitaraplygyň halkara gününe bagyşlanyp geçirilýän çärelere gatnaşmaklyga çakylygy kabul edendigi we BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň wekillerine biziň ýurdumyzda geçirilýän dürli halkara forumlaryna işjeň gatnaşýandyklary üçin sag bolsun aýtdylar.

Soňra duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň 2019-2021-nji ýyllar döwri üçin geljekki hyzmatdaşlygynyň tejribe çäreleriniň Maksatnamasynyň taslamasy (“ýol kartasy”) bilen bagly meseleleriň hataryna seretdiler. Şeýle hem Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan neşelere we jenaýatlaryň öňüni almakdaky edilen işleriň netijeleri barada hem-de Türkmenistan bilen BMG-niň neşelere we jenaýatalara garşy göreşmek müdüriýetiniň arasyndaky geljekde-de hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alşyldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeliligini şeýle-de türkmen gümrük gullugynyň üstünligini belläp, taraplar Türkmenistanyň dünýä ykdysadyýetinе integrirlemekde we täze halkara söwda ýollaryny açmakdaky ýeten üstünliklerini hem bellediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy

Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gaz almagy artdyrdy

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi