DÜNÝÄ

BMG-niň ozalky baş sekretary aradan çykdy

Birleşen Milletler Guramasynyň ozalky baş sekretary Hawýer Peres de Kuelýar 101 ýaşynda aradan çykdy. Peruly diplomat 1982-nji ýylda BMG-niň baş sekretarlygyna saýlanypdy. Ol bu abraýly wezipede 2 möhlet işledi

Ol dünýäniň köp sanly çylşyrymly meseleleriniň çözülmegine işjeň gatnaşdy. Ol BMG-niň 5-nji baş sekretarydyr. Latyn Amerikasy yklymyndan saýlanan ilkinji dalaşgärdir. 1995-nji ýylda ol öz ýurdy, ýagny Peruda Prezident saýlawlaryna hem gatnaşdy.

Hawýer Peres de Kuelýar ýurduň premýer-ministri we daşary işler ministri wezipelerinde hem işledi.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar