TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň wekiliýetiniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýew “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen gepleşikleri geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar sebit howpsuzlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. W.Hajiýewiň bellemegine laýyklykda, Türkmenistan goňşy ýurduň howpsuzlygyna we durnuklylygyna, şeýle hem onuň durmuş-ykdysady taýdan ösmegine uly gyzyklanma bildirýär. Şu nukdaý nazardan, Owganystan meselelesi boýunça ýurtlaryň we BMG-niň arasynda giň özara hyzmatdaşlygyň amala aşyrylmalydygyna, ilki bilen, UNAMA bilen ýakyn gatnaşyklaryň saklanylmalydygyna üns çekildi.

Nygtalmagyna görä, Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk derejesine ygrarly bolmak bilen, Owganystandaky syýasy hem-de durmuş-ykdysady ýagdaýy durnuklylaşdyrmak boýunça halkara bileleşiginiň tagallalaryna goşant goşmak nukdaý nazaryndan netijeli işleri alyp barýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň biridir.

Türkmenistan yzygider ýagdaýda Owganystana ynsanperwer ýüklerini ugradýar, durmuş ähmiýetli desgalary gurýar, ilata lukmançylyk kömegini berýär. Şeýle hem bellenilişi ýaly, Türkmenistan TOPH gaz geçirijisini we TOP elektrlik geçirijisini gurmak, demir ýollary abatlamak, täze ýollary gurmak we ş.m. taslamalary amala aşyrmak arkaly goňşy ýurdy ykdysady taýdan dikeltmek üçin ýardam berýär.

Taraplar Owganystanyň dikeldilmegi we bu ýurduň dünýä hojalyk ulgamlaryna goşulyşmagy bilen bagly bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak nukdaý nazaryndan mundan beýläk hem giň halkara hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle