TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisi başlaýar

Şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisi öz işine başlaýar. Bir ýyl dowam etjek mejlisiň barşynda dünýäde dowam edýän wakalar, koronawirus bilen göreş, ösüp barýan ýurtlaryň bergileri ýaly köp sanly meseleler boýunça pikir alyşmalar, maslahatlar we dürli çäreler geçiriler.

Baş Assambleýanyň 77-nji mejlisiniň esasy wakalarynyň biri ýokary derejedäki duşuşyklaryň we çykyşlaryň amala aşyrylýan hepdeligi bolup durýar. 20-26-njy sentýabr aralygynda dünýäniň köp sanly ýurdunyň döwlet Baştutanlary, hökümet başlyklary, daşary işler ministrleri we beýleki ministrleri BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartirasyna gelip, belent münberden çykyş edýärler we ikiçäk duşuşyklary geçirýärler. Bu hepdäniň dowamynda köp sanly ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler göz öňünde tutulýar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanan Çaba Kereşi kasam kabul edip, wezipesine girişdi. Ol başlyklyk wezipesini 76-njy mejlisiň başlygy Maldiwleriň wekili Abdulla Şahidden kabul edip aldy.

BAŞ ASSAMBLEÝA BARADA…

Baş Assambleýa BMG-niň esasy maslahat beriji organydyr. Onuň düzümine gurama agza döwletleriň ählisiniň wekili girýär we olaryň her biriniň bir ses hukugy bar.

Möhüm meseleler boýunça çözgütler kabul edilýär. Çözgütler wekilleriň köplüginiň ses bermegi arkaly kabul edilýär.

Baş Assambleýa parahatçylyk we howpsuzlyk, ösüş, garyplygy we ýokanç keselleri ýok etmek, ýaragsyzlanmak, adam hukuklary we daşky gurşawy goramak üçin jogapkär ýeke-täk ähliumumy organdyr.

1946-njy ýylda Baş Assambleýanyň düzüminde 51 döwlet bar bolsa, häzir olaryň sany 193-e deňdir.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle