DÜNÝÄ

BMG işgärleri üçin wiza düzgünini ýönekeýleşdirýär

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we 1946-njy ýylda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň artykmaçlyklary we goraglylyklary hakyndaky Konwensiýasyna laýyklykda, bu guramanyň işgärleriniň Türkmenistana gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 2-nji martyndan başlap:

  • Birleşen Milletler Guramasynyň rugsatnamalarynyň (pasportlarynyň) eýeleri bolan daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň çägine gelen gününden başlap, 30 (otuz) senenama güni möhlete çenli wizalary resmileşdirmezden Türkmenistana gelmäge, onda bolmaga, ondan gitmäge, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmäge rugsat berildi;
  • Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan akkreditirlenen Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-da onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň işgärleri bolan daşary ýurt raýatlary we olaryň maşgala agzalary Türkmenistanda iş alyp barýan döwrüniň dowamynda wiza resmileşdirmekden boşadylýar.

Resminama bilen, Daşary işler ministrligine ýokarda beýan edilenler barada Birleşen Milletler Guramasyna habar bermek tabşyryldy.

Şeýle hem resminama bilen, Daşary işler ministrligine, Döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna Adalat ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

 

«Migrasiýa hakyndaky» Kanuna üýtgetmeler giriziler

 

Şäherara gatnawlarda hoş habar: Gatnawlar synag hökmünde başlaýar

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar