JEMGYÝET

BMG-den täze baýramçylyk – Bütindünýä futbol güni döredildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy kabul eden kararnamasyna laýyklykda, 25-nji maý Bütindünýä futbol güni hökmünde ykrar edildi. Gurama agza döwletleriň 160-dan gowragynyň awtordaşlygynda taýýarlanan resminama biragyzdan kabul edildi.

– 25-nji maýy – Bütindünýä futbol güni hökmünde ykrar etmeli. 2024-nji ýylda 1924-nji ýylda Pariž şäherinde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde geçirilen ilkinji halkara futbol ýaryşyna 100 ýyl dolýar – diýlip kararnamada bellenilip geçilýär.

Şeýle hem resminamada gurama agza döwletler futbol bilen bir hatarda sporty hem-de fiziki işjeňligi ösdürmek boýunça maksatnamalary we strategiýalary kabul etmäge çagyrylýar.

Mundan başga-da, Bütindünýä futbol gününi milli ýörelgeler laýyklykda belläp geçmek hem-de futboluň hemmeler üçin atykmaçlyklary barada maglumatlary ýaýratmak teklip edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistana sapar bilen bardy

Ata Watan Eserleri

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar