TEHNOLOGIÝA

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy, Hytaýyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Fu Kong tarapyndan teklip edilen taslamany kabul edip, emeli intellekt kuwwatyny ösdürmek üçin halkara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek kararyna geldi.

BMG Baş Assambleýasy Hytaý tarapyndan emeli intellekt kuwwatyny ösdürmek hem-de aç-açanlyk we adalatlylyk ýörelgelerine esaslanan iş gurşawyny goramak boýunça halkara hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin teklip eden kararyny kabul etdi.

Hytaýyň wekili emeli intellekt tehnologiýasynyň dünýäde çalt ösýändigini, ýöne köp adamyň, esasanam ösýän ýurtlarda entek hakykatdan peýdalanyp bilmeýändigini ýa-da peýdalanmandygyny aýtdy.

ABŞ bilen bir hatarda 140-dan gowrak döwlet bu kararnamany goldady.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer