TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Biziň dünýämiz geljek 50 ýylda

Dünýä metbugatynda geljek 50 ýylyň içinde biziň saýýaramyzda bolup biljek esasy 10 üýtgeşme baradaky täsirli ýazgylar peýda boldy. Olar bilen türkmen okyjylaryny hem tanyşdyrmagy makul bildik:

1) Suwasty ýollar: germetiklenen konteýnerleriň suwuň aşagynda ýolagçy daşamagyna garaşylýar;

2) Ýerasty köp gatly jaýlar: olar ýer titremelerine hem juda çydamly bolar;
3) Özüni özi täzeleýän öýler: siz bir ýere gideniňizde ýa-da ukudan oýananyňyzda öz öýňüzi tanamarsyňyz. Öýleriň özünden-özi başga dizaýna geçip biler;

4) Beden agzalaryny işläp taýýarlaýan 3D çap edijiler;

5) Gaýry saýýaralardan gelen gelmişekler;

6) Her näçe iýseň hem semretmeýän, saglyga peýdaly dönerler ― gamburgerler;
7) Saglyga gözegçilik edip, keseli anyklaýan we maglumatlary islän diliňe terjime edip bilýän lybaslar;

8) Howerbord sport ýarysşlary;

9) Hem aktýor, hem tomaşaçy gatnaşyp bilýän filmler;

10) Uçýan taksiler we awtobuslar.

Bular barada häzir okamak hem täsinlik, ýöne wagty gelende bularyň ählisi adaty zatlaryň bir bir bölegi bolar.

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle