TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Bize okamaga geliň

№ 1-29-26-172 belgili ygtyýarnama

Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Maliýe» okuw merkezi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky ugurlar boýunça gysga möhletli (we hünär taýýarlygy) okuwlara kabul edilýändigini yglan edýär.

  1. Buhgalter hasaby we audit 10 aý
  2. Bank işiniň operatory 10 aý
  3. Iňlis dili 4 aý
  4. Kompýuter sowatlylygy Iki ýarym aý
  5. Telekeçiligiň esaslary Iki hepde

Okuwlara orta we hünär bilimli raýatlar kabul edilýär.

Okuwlar ýokardaky hünärler boýunça okuwa şertnamalaýyn esasda tölegli kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlaryny kabul etmek Türkmen döwlet maliýe institutynda 2020-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli amala aşyrylýar.

Okuwlar 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda başlanýar.

Okuwlary üstünlikli tamamlan diňleýjilere şahadatnama berilýär.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 49-03-78, 49-63-05, 993-65-68-44-07

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle