TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk baýramy mynasybetli, ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin «Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýumy hödürleýär.

Bu möhletli goýum ýyllyk 11 göterim bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar, goýumyň iň az möçberi 1000 (bir müň) manat bolup, aňryçäk möçberi çäklendirilmedikdir. Goýuma pul serişdeleri nagt we aýlyk zähmet haky geçirilýän «Altyn asyr» bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilip bilner.

Täze goýumyň 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan 31-nji dekabryna çenli açylýandygyna ünsüňizi çekýäris.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: +99312 44-02-80, 44-03-04.

Şahamçalaryň salgylary we telefon belgileri bankyň resmi www.tnbk.tm internet sahypasynda ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle