TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Biri-birine duýdurýar

Ýaponiýaly alymlaryň ABŞ-da çap edilen bir ylmy žurnalda çap edilen makalasynda käbir ösümlikleriň biri-biri bilen «habarlaşýandygy», golaýlaşýan howplar barada «duýdurýandygy» aýdylýar.

Hususan-da, şeýle aýratynlyk pomidor bilen mekgejöwene degişlidir. Şeýle «habarlaşma» olara zyýan beriji mör-möjekler bilen baglydyr.

Geçirilen barlaglaryň görkezişi ýaly, ekinler beýleki bir ekiniň zyýan berijilerden goranmaga bolan ukybyny güýçlendirmegi üçin mümkinçilik döredýär. Ýagny beýleki bir ekin goranyşa taýýarlanýança, zyýan berijileri özünde saklamaga çalyşýar. Bu «galkan» şol bir görnüşli ekinleriň arasynda has güýçlüdir. Geçirilen barlaglar käbir ösümlikleriň zyýanly mör-möjekleriň hüjümlerine garşy üýtgäp durýan himiki serişdäni bölüp çykarýandygyny görkezdi.

Emma bu ýagdaýyň nähili ýol bilen bolup geçýändigi heniz alymlara nämälim.    

Türk dili sahypamyz

Saýtymyza ýerleşdirýän habarlaryň käbiri, şeýle hem Türkiýedäki Türkmenistanlylary gyzyklandyrýan habarlary saýtymyzyň Türk dili sahypasyna ýerleşdirýäris. Eger Siz habarlarymyzy Türk dilinde okamak isleýän bolsaňyz, onda, ekranyň sag üst tarapyndan Türkiýäniň baýdagyny saýlaň!

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle