TEHNOLOGIÝA

Bir senede 3 önümi satuwa çykarar

Hytaýyň iň iri elektronika öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan “Xiaomi” 25-nji maýda täze 3 sany sowadyjyny alyjylara ýetirer. Bu sowadyjylar beýlekilerden bahasynyň amatlylygy we ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

1.     “Mijia” atly bir taraplaýyn goşa gapyly sowadyjy 170L barabardyr.
2.     Göwrümi kiçiligine garamazdan kuwwaty uly bolan iki taraplaýyn goşa gapyly sowadyjy 215L barabardyr.
3.     Üç gapyly sowadyjy, üç ölçegli howa rozetkasy bilen gelýän 450L barabardyr. Bu sowadyjy beýlekilere garanyňda uly maşgalalar üçin niýetlenendir.
ýokarda ady agzalan sowadyjylar häzirki wagtda diňe Hytaýda satuwa çykarylar. Soňlugy bilen daşary ýurtly ulanyjylara ýetiriler.

Ýene-de okaň

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri