JEMGYÝET

Bir kemsiz gan damarlary

Bilim dünýäsine nobatdaky hoş habar lukmançylyk ylmynyň alymlaryndan geldi. Olar lukmançylyk gaplarynda ynsan ömrüni köp dertden halas edip biljek kämil gan damarlaryny emele getirdiler.

Beýik Britaniýanyň Kolombiýa uniwersitetiniň alymlarynyň pikirine görä, täze usul gan damarlary bilen bagly keselleriň ençemesini bejermäge ýardam berer. Şol bir wagtyň özünde bu usul arkaly gan damarlary keselleriniň heläkçilikli ýagdaýynyň öňüni almaga mümkinçilik dörär.

Üç ölçegli gan damarlary köküň şahalaryndan ösdürildi. Ilkinji geçirilen synaglaryň üstünlikli bolmagy bolsa hemmeleri begendirýär.

Alymlar täze gan damarlarynyň RAK ýaly has howply we henize çenli çäresi tapylmaýan kesele-de çäre boljakdygyna ynanýardylar.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri