TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Bir günde “El Kapitan” dagyna çykan ilkinji zenan hökmünde taryha girdi

Alpinist Emili Harrington ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň  Ýosemite milli seýilgähiniň meşhur “El Kapitan” dagynyň ýokarsyna bir günüň dowamynda çykyp, bu görkeziji bilen dünýäde ilkinji zenan  boldy. 34 ýaşly Harrington, Altyn derweze ugry boýunça dagyň depesine 21 sagat 13 minut 51 sekunt wagtyň dowamynda çykmagy başardy. “El Kapitan” dagy alpinistleriň arasynda iň kyn çykylýan daglaryň biri hasaplanylýar. Harrington özüniň daga çykyş işiniň dowamynda dagdan aýagy typyp, kellesine şikes alyp soňra bolsa bir sagatdan soň ýene-de dowam edendigini belläp geçdi.

“Dogrusyny aýtsam haçan-da men daga dyrmaşanymda boýun egmek isledim we bu meniň üçin kyn gelýändigini hem düşünýärdim, emma meniň üçin bu sportda bu netije bilen ilkinji zenan bolmak maksadym örän ýokarydy” diýip, Harrington buýsanç bilen belläp geçýär.

El Kaptan dagy barada maglumat almak isleseňiz onda biziň Ýosemite Jülgesi: Steve Jobsyň ylham mekany makalamyzy okap bilersiňiz!

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle