TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Bir döwlet Haj zyýaratyndan çekildi

Indoneziýanyň Din işleri boýunça ministrligi koronowirus pandemiýasy sebäpli ýurduň raýatlarynyň bu ýyl Haj zyýaratyny amala aşyrmajakdygyny habar berdi.

Bu barada ministr Ýokut Çolil Kumasyň beýanatynda hem şeýle diýilýär:

«Pandemiýa sebäpli we raýatlarymyzyň howpsuzlygyny nazarda tutup, Hökümet bu ýyl inzoneziýalylaryň Haj zyýaratyny barmazlygyny makul bildi».

Ministriň aýtmagyna görä, şu ýylky zyýarat üçin töleg geçirip goýanlaryň islegi indiki ýyl kanagatlandyrylar.

Ýeri gelende aýtsak, Saud Arabystany heniz şu ýyl üçin Haj kwotasyny yglan edenok. Pandemiýadan ozal ýurda her ýyl 2,5 million zyýaratçy gelýärdi. Resmi maglumatlara görä, her ýyl Haj möwsümi ýurda ABŞ-nyň 12 milliard dollary möçberinde girdeji getirýär.

 

Indzagi “Interiň” täze tälimçisi boldy

 

 

Ýene-de okaň

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Teswirle