JEMGYÝET

Biometriki (Zagran) Pasport üçin resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň resmi web saýtynda berilýän maglumatlara laýyklykda biometrik pasport almak üçin käbir ýagdaýlar bellenen.

Türkmenıstanyň  Adalat mınıstrlıgı tarapyndan 2013-njı ýylyň 11-njy sentýabrynda 702 san bılen bellıge alnan Türkmenıstanyň raýatynyň Türkmenıstandan gıtmek we Türkmenıstana gelmek üçın pasportyny almak (çalyşmak) üçın talap edılýän resmınamalaryň sanawy aşakda berilýär.

 

1.Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin  pasportyny almak (çalyşmak) üçin arzasy;

2.30mm x 40mm ölçegde bir sany reňkli surat (suratyň arka tarapy ak reňkde);

3.Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we onuň nusgasy (16 ýaşyna ýeten raýatlar üçin);

4.Dogluş hakynda şahadatnama we onuň nusgasy (raýatyň dogluş hakynda şahadatnamasy hem-de dogluş hakynda nama ýazgysy saklanyp galmadyk halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň  ýokdugy baradaky delilhaty);

5.Hemişelik ýaşaýan ýeri hakynda 1 aý möhlet bilen delilhaty (Türkmenistanyň çäklerinden daşary hemişelik ýaşamak üçin giden Türkmenistanyň raýatlaryndan delilhaty talap edilmeýär);

6.Türkmenistanyň çäklerinden daşary hemişelik ýaşamak üçin giden Türkmenistanyň raýatlarynyň  daşary ýurt döwletinde ýaşaýandygyny tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

7.Nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnama we onuň nusgasy (raýatyň nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamasy hem-de nika baglaşandygy ýa-da nikanyň bozulandygy hakyndaky nama ýazgysy saklanyp galmadyk halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň ýokdugy baradaky delilhaty);

8.Harby bilet  we onuň nusgasy ýa-da harby gulluga degişliligi barada harby wekillikden  kepilnama (harby gullukçylar üçin gulluk şahsyýetnamasy);

9.Harby gullukçylar üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň rugsat haty  (hereket edýän möhleti 6  aý);

10.Türkmenistanyň  raýatynyň  Türkmenistandan  gitmek we Türkmenistana gelmek üçin  pasportyny almak  (çalyşmak) üçin döwlet pajynyň töleg kagyzy ýa-da pasport almak (çalyşmak) üçin döwlet pajyny  tölemekden boşadylandygyny tassyklaýan resminama;

11.16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň ata-eneleriniň Türkmenistanyň raýatynyň pasportlary we olaryň nusgalary;

12. 16 ýaşyna ýetmedik çagalara Türkmenistanyň  raýatynyň  Türkmenistandan  gitmek we Türkmenistana gelmek üçin  pasporty resmileşdirilende, aýratyn halatlarda, aşakdaky resminamalar talap edilip bilner:

Çaganyň atasy hakyndaky maglumatlar çaganyň dogluş hakynda şahadatnamasynda çaganyň enesiniň arzasy esasynda görkezilen halatynda, RÝNÝ edaralary ýa-da daşary ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary tarapyndan berlen  27-nji görnüşdäki  kepilnama;

Çaganyň  ata-enesiniň ikisi  ýa-da olaryň  biri  aradan  çykan halatynda, aradan çykan ata-enäniň ölüm hakynda şahadatnamasy we ata-enesiniň  biriniň Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny almak baradaky 1-nji görnüşindäki arzasynyň nusgasy;

Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri nam-nyşansyz gidendigi diýlip yglan edilen  halatynda, şahsyň  nam- nyşansyz gidendigini tassyklaýan resminama;

Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri  ata-enelik hukugyndan mahrum edilen halatynda,   ata-enesiniň ikisiniň ýa-da olaryň biriniň   ata-enelik hukugyndan mahrum edilendigi barada resminama;

Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri  raýatlygy bolmadyk adam bolan halatynda,  çaganyň  ata-enesiniň  biriniň  raýatlygy  bolmadyk  adamyň  şahsyýetnamasy;  

Çaganyň ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň  biri tussag edilen halatynda, tussag edilendigini  tassyklaýan  resminama we  pasportlarynyň (pasportynyň) nusgasy;

Çaganyň  ata-enesiniň ikisi ýa-da olaryň biri  Türkmenistanyň çäklerinden hemişelik ýaşamak üçin daşary ýurt döwletine  giden halatynda, pasportlarynyň (pasportynyň) nusgasy;

Çaganyň   ata-enesiniň  nikasy  bozulan  halatynda,  Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan  ata-enesiniň  biriniň Türkmenistanyň raýatynyň  pasporty  we ata-enesiniň   beýlekisiniň  pasportynyň   nusgasy.

13. 16 ýaşyna ýetmedik çagalaryň ata-enesiniň ikisiniň ýa-da olaryň biriniň beýleki daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň)  pasporty (pasportlary) ýa-da onuň nusgasy (nusgalary), şol resminamalar bar  bolan halatynda;

 

14. Kanuny wekil diýlip bellenen raýatyň wekilliginiň hukugyny (kanunylygyny)  tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

15. Kanuny wekil diýlip bellenen raýatyň pasporty we onuň nusgasy;

16. Şahsy maglumatlaryny üýtgeden raýatyň şahsy maglumatlarynyň üýtgedilendigini tassyklaýan resminamasy we onuň nusgasy;

 

17. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty ýitirilen ýa-da ogurlanan halatynda:

Türkmenistanyň çäklerinde: pasportyň yitirilendigi ýa-da ogurlanandygy barada Türkmenistanyň içeri işler edaralary tarapyndan berlen kepilnama;

Türkmenistanyň çäklerinden daşarda: pasportyň yitirilendigi ýa-da ogurlanandygy barada daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen kepilnama, şeýle hem  daşary ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk  edaralary  tarapyndan  berlen  ýurduna  dolanyp barmak üçin şahadatnama  ýa-da onuň nusgasy;

18. Pasport almak üçin ýüz tutýan adamyň barmak yzynyň (yzlarynyň) alynmagyna, şeýle hem onuň goluny çekmäge päsgel berýän ýagdaýlaryň bardygyny güwä geçýän degişli  resminama  ýa-da  lukmançylyk delilhatlary; 

19. Daşary ýurt döwletiň (döwletleriniň) raýatynyň pasporty (pasportlary) ýa-da onuň (olaryň) ornuny tutýan resminamasy we onuň nusgasy, şol resminamalar bar bolan halatynda;

20. Zerur  halatlarda  beýleki  resminamalar  hem talap edilip bilner.

 

         Bellik:  Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalyşmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna laýyklykda arzaçy tarapyndan haýsydyr bir resminama berilmäge mümkinçilik bolmadyk halatynda  onuň arzasy we oňa goşulan beýleki resminamalary Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň  rugsady boýunça  kabul edilip bilner.

http://migration.gov.tm/tm/inostarnnym-grazhdanam-tm/

Migrasiýa bilen baglanşykly soraglaryňyz üçin

Atavatan Danışmanlık  LTD şirketi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul  

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com       

 Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

 Telefon : +90 212 550 61 49 (Türkiye

 

Migrasiýa bilen baglanşykly beýleki habarlarymyzy okamak üçin :

 

Migrasiýa bilen baglanşykly käbir soraglara jogaplar

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTMxMA==

Migrasiýa Gullugy : Lebap welaýatynyň Ýaşaýjylary

 http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTM0Ng==

Migrasiýa Gullugy : Bäş Sorag- Bäş Jogap

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI5Ng==

 Migrasiýa Gullugyndan: Köp Soralýan Soraglara Jogaplar

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4Nw==

 Migrasiýa Gullugyndan Daşary ýurtlarda okaýan talyplara

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MTI4MA==

 

Çeşme : Atawatan Türkmenistan Habar Agentligi (ATHA)

 Resmi  Facebook Hasabymyz üçin  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/    

Resmi Line Hasabymyz üçin 

https://line.me/R/ti/p/%40atavatanjournal

Line İD : @atavatanjournal       

 Resmi Twitter Hasabymyz üçin 

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hasabymyz üçin 

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy