MEDENIÝET

«Binýat» atly filmiň ilkinji görkezilişi boldy

«Aşgabat» kinoteatrynda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan surata düşürilen «Binýat» atly filmiň ilkinji görkezilişi boldy. Filmi ilkinji gezek tomaşa etmäge köp adam ýygnandy.

Tomaşaçylar filmiň döredilmegine goşant goşan sungat işgärleri bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik aldylar. Annadurdy Täşliýewiň režissýorlyk etmeginde düşürilen filmde ýaş binagär talyplaryň durmuşy, döredijiligi hakynda giňişleýin söhbet açylýar.

Film Annadurdy Täşliýewiň ilkinji uly göwrümli ekran eseridir. Filmiň çeper ýolbaşçysy bolup, Arslan Eýeberdiýew çykyş edýär.

Filmiň baş gahrymanlarynyň keşbini Şemşat Kasymowa bilen aktýor Ahmet Amandurdyýew ýerine ýetirdiler.

Filmde okuwlaryny tamamlan ýaş binagär talyplaryň ykballary çeper beýan edilýär. Ekran eserinde dartgynly, gyzykly, ajaýyp pursatlar köp bolup, onda esasan, durmuşda öz ýoluny saýlamakda ýaşlaryň ilkinji ädimleri, işleri görkezilýär.

 

 

Dawosda Bütindünýä ykdysady forum geçirilýär

Ýene-de okaň

Ýaponiýada Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragyň goşgulary haly sungatynda

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň teatr festiwaly geçiriler

Ýaponiýada Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirilýär

14—19-njy iýun: ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Konsertde hoş owazlar ýaňlandy

Ata Watan Eserleri