TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

«Binýat» atly filmiň ilkinji görkezilişi boldy

«Aşgabat» kinoteatrynda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan surata düşürilen «Binýat» atly filmiň ilkinji görkezilişi boldy. Filmi ilkinji gezek tomaşa etmäge köp adam ýygnandy.

Tomaşaçylar filmiň döredilmegine goşant goşan sungat işgärleri bilen söhbetdeş bolmaga mümkinçilik aldylar. Annadurdy Täşliýewiň režissýorlyk etmeginde düşürilen filmde ýaş binagär talyplaryň durmuşy, döredijiligi hakynda giňişleýin söhbet açylýar.

Film Annadurdy Täşliýewiň ilkinji uly göwrümli ekran eseridir. Filmiň çeper ýolbaşçysy bolup, Arslan Eýeberdiýew çykyş edýär.

Filmiň baş gahrymanlarynyň keşbini Şemşat Kasymowa bilen aktýor Ahmet Amandurdyýew ýerine ýetirdiler.

Filmde okuwlaryny tamamlan ýaş binagär talyplaryň ykballary çeper beýan edilýär. Ekran eserinde dartgynly, gyzykly, ajaýyp pursatlar köp bolup, onda esasan, durmuşda öz ýoluny saýlamakda ýaşlaryň ilkinji ädimleri, işleri görkezilýär.

 

 

Dawosda Bütindünýä ykdysady forum geçirilýär

Ýene-de okaň

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Teswirle