Bilýäňizmi, görüş jedwelini kim oýlap tapdy?

Görejiň ýitiligini lukmanlar ýörite jedweliň üsti bilen barlaýarlar. Muny bilýäris. Ýöne şol jedweli kimiň oýlap tapandygyndan habarymyz barmy? Eger ýok, şol maglumat biziň habarymyzda. Bilşiňiz ýaly, jedwel dürli ululykdaky belgilerden ― harplardan we bir bölegi üzülýän halkalardan ybarat. Ylmy dilde olara Landolt halkalary diýilýär. Çagalar üçin taýýarlanan jedwellerde dürli suratlaryň … Continue reading Bilýäňizmi, görüş jedwelini kim oýlap tapdy?