TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Bill Geýtsden waksina üçin 388 million dollar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjy Bill Geýts ABŞ-da hereket edýän “Novavax” biotehnologiýa kompaniýasyna koronawirus waksinasyny döretmek üçin 388 million dollar maliýe kömegini berýär. Kompaniýa bu maliýe kömegi bilen waksinalary adamlarda synag etmäge başlaýar.

Kompaniýanyň beren beýanatyna görä, maliýe kömegini almak bilen waksinanyň birinji tapgyryndaky işleri gurnap başlandyklaryny belledi. Bu tapgyrda waksinalary adamlarda synag etmek meýilleşdirilýär. “NVX-CoV2373” atly waksinany Awstraliýada 130 sagdyn adamda synag ediljekdigini mälim edildi. Synag üstünlikli bolan halatynda ikinji tapgyra geçiler.

Kompaniýa ikinji tapgyrda dünýäniň dürli ýurtlarynda dürli ýaşdaky adamlarda synag etmegi göz öňünde tutýar. Synagyň ilkinji tapgyrynyň netijelerini iýul aýynda almak meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

BMG Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kararnama kabul etdi

Teswirle