25/01/2021 21:43
Home BILIM Türkmenistan bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almagy güýçlendirýär

Türkmenistan bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almagy güýçlendirýär

Sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistan ýurduň bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Bu barada, Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim işlerini guramagyň wagtlaýyn tertibini düzgünleşdirýän resminamada beýan edilýär.

“orient.tm” internet sahypasynda ýerleşdirilen habara görä, hususan-da, okuw mekdepleriniň birnäçe girelgeleri we çykalgalary bolmaly, arakesme wagtynda okuwçylar, talyplar we mugallymlar okuw mekdebiniň daşyna çykmaly däldirler, okuw bilen baglanyşykly bolmadyk hereketleriň hemmesi çäkli bolmaly, okuwçylaryň ene-atalary we ýakyn garyndaşlary okuw ýerlerine baryp görmeli däldirler.

Mekdeplerde başlangyç we ýokary synp okuwçylary aýratyn ýerleşdirilmelidir, zerur bolsa, bu meseläni çözmek üçin bilim edaralaryň mejlisler zalynyň, sport zalynyň we okalýan otaglarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanylmalydyr we amatly howa şertlerinde – açyk howada sapaklary geçirmek bolar.

Bilim edaralary, şertlerine laýyklykda okuwlary bir tapgyrdan iki tapgyra, zerur bolsa üç tapgyra geçirmelidir.

Köp sanly okuwçy bolan mekdeplerde partalaryň arasyndaky aralyk 2 metr we her bir okuwçy (okuwçy) üçin 5 inedördül metr bolar ýaly synplardaky okuwçy sanyny ikä bölmeli.

Umumy bilim mekdeplerinde birinji synplar üçin sapaklaryň dowamlylygy 35-den 25-e, 2-4-nji synplar üçin 45-30 minuda we 5-11-nji synplarda 45-35 minuda çenli azaldylýar. Her sapakdan soň arakesmäniň dowamlylygy 5 minutdan 10 minuta, uzyn arakesme 20 minut bolmaly. Şol bir wagtyň özünde, okuw meýilnamalarynyň mazmunynyň we mugallymlaryň iş ýüküni üpjün etmek zerurdyr.

Okap bilersiňiz  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi
Okap bilersiňiz  19-njy awgust  - Bütindünýä fotosurat güni

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde dersleriň dowamlylygy 80-den 40 minuda çenli, dersleriň arasyndaky arakesme 20 minut bolar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine beden temperaturasy ýokary bolan ýa-da beýleki kesel alamatlary duş gelýän okuwçylar we talyplar üçin bilim edaralarynda ýörite otaglaryň döredilmegine gözegçilik etmek tabşyryldy.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Okap bilersiňiz  Täze hünäriň talyplaryna iki ýokary okuw mekdebiniň diplomy berler  

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Hormatly Prezidentimiz «Expo 2020 Dubai» Bütindünýä sergi­sine çagyryldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed bin Raşid al Maktum Hormatly Prezidentimize hat iberdi. Ol öz hatynda milli Liderimizi Birleşen Arap Emirliklerinde...

Turpuň peýdasy

Turpuň peýdasy adamzada has irki döwürden belli bolupdur. Sebäbi turp tohumlaryndan ýag alypdyrlar, beýik piramidalaryň gurluşygynda  işleýän işçilere  turp ýygy - ýygydan iýmit hökmünde...

Porýe Makgregory jogap tutluşygynda ýeňdi

Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçirildi. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe garşylaşdy.
Okap bilersiňiz  Gözleg
Ýylyň esasy tutluşyklaryndan biri hökmünde...

“Galaxy Note” telefonunyň önümçiligini bes etmekçi

Günorta Koreýanyň meşhur “Samsung” kompaniýasy her ýyl özüniň täze tehnologiýalary bilen adamlary begendirip durýar. Her täze ýylyň başynda kompaniýa täze “Galaxy S” görnüşini hödürleýär,...