27/11/2020 10:28
Home BILIM Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy ýyl talyplaryň Aşgabada getirilmegi guralar. Bu barada “orient.tm” internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Talyplayrň okuw ýerlerine getirilmegi üçin uçarlaryň, otlularyň hem-de awtobuslaryň hyzmatyndna peýdalanylar. Munuň üçin “Türkmenhowaýollary”, “Türkmendemirýollary” hem-de “Türkmenawtoulaglary” agentligine talyplaryň sanawy berler we bu agentlikler ýerlerde talyplar üçin bilet kassalarynyň işini ýola goýar.

Mälim bolşy ýaly. Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli käbir çäklendirmeler dowam edýär.

Ozal habar berişimiz ýaly, otly we şäherara awtobus gatnawlarynyň hereketi 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli duruzyldy. Halkara howa gatnawlary hem degişli döwre çenli ýatyryldy. Ýurdumyzyň hökümeti tarapyndan daşary ýurtlarda bolýan raýatlarymyzy ýurdumyza getirmek işleri talabalaýyk derejede ýola goýuldy.

Internete birikmezden (offline ) habarlary okamak: Saýlamak mümkinçiligi

Applikasiýamyz offline işleýär we Siz internete birikmedik wagtyňyz hem Ata Watan habarlaryny okap bilersiňiz! Şeýle hem  islän habaryňyz boýunça Size hususy bildiriş gelmegini sazlap bilersiňiz!  Siz “sada görnüşi” saýlap WIFI ulgamyna birikmedik wagtyňyz mobil internetiňizi tygşytlap bilersiňiz! Ine biziň täze applikasiýamyzyň esasy aýratynlyklarynyň käbirleri!

Applikasiýamyzy indirip alyň

Siz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň  täzelenen applikasiýasyny  öz mobil telefonyňyza indirip almak isleseňiz şu ýere basyň!  Applikasiýany ýüklemek üçin şeýle hem  Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp gözleg edip bilersiňiz!  Aşakdaky suratyň üstüne basmak bilen Applikasiýany ýüklemek mümkin! Applikasiýamyzy indiriň we aşakda sanaýan aýratynlyklarymyzy halajakdyňyza ynanýarys!

Sport Sahypamyz

Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň Daşary işler ministrleriniň Halkara gatnaşyklar institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler
Okap bilersiňiz  Anjelina Joli kitap ýazýar

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

 

 

Okap bilersiňiz  Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropanyň iň ýaş futbolçysyna “Golden Boy” baýragy gowşuryldy

20 ýaşly norwegiýaly futbolçy, Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyň hüjümçisi Erling Holand Ýewropanyň iň ýaş hem-de güýçli futbolçysyna gowşurylýan “Golden Boy” baýragyna mynasyp boldy. Bu...

“Leýlisaç barada rowaýat” – bagtdan gurlan ymarat

(Oýlanma) Ala gözli, galam gaşly, sadap dişli, söwer ýaryma,dünýe baryma gowşurany üçin bu gün meniň Gudraty güýçli Alla alkyşym çäksiz. Şol günler meniň üstümden geçmejek...

Zergärçilik Sungatymyzyň Gözbaşynda: Amyderýa hazynasy

“Amyderýa  Hazynasynyň  Syry” atly makalamyza dowam edýäris. Ýene  bir  ýagdaýy  bellemekçi. Amyderýa  hazynasynyň  ilkibşdan  iňlis  koloniýaçylary  tarapyndan  jöwzaly  Hindistandan  dumanly  Albionyň  kenarlarana  baryp  ýetmegi,...

Hepdelik täleýnama (23-29-noýabr)

2020-nji ýylyň 23-29-njy noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...