No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 7:44
No menu items!
Home BILIM Türkiýäniň stipendiýalarynda ilkinji tapgyryň netijeleri mälim edildi

Türkiýäniň stipendiýalarynda ilkinji tapgyryň netijeleri mälim edildi

Her ýyl on müňlerçe daşary ýurtly talyplar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýän Türkiýede 2020-nji ýyl boýunça talyp haklary (stipendiýalar) üçin ýüz tutmalaryň ilkinji netijeleri mälim edildi. Bu ugra gözegçilik edýän edaranyň “Twitter” jemgyýetçilik torundan mälim edilen beýanata görä, 172 ýurtdan jemi 1550 müň 770 adam ýüz tutulypdyr. Şol ýüz tutmalar boýunça talyp haklarynyň netijenamalary elektron görnüşde eýelerine iberildi.

Beýanata görä, 2020-nji ýylyň 10-njy ýanwary – 20-nji fewraly aralygynda talyp haklary üçin ýüz tutmalar kabul edildi. Bu barada maglumat almak üçin Türkiýäniň talyp haklary ýüz tutma ulgamyna (TBSS) girip, “Ýüz tutmalar” bölüminden maglumat almak bolar.

Ýüz tutan adamlaryň elektron salgysyna hem netijenamalaryň iberilendigi ýatlanýar. Ikinji tapgyra geçen dalaşgärlere hem bu ugurda degişli maglumatlar elektron görnüşde iberildi.

Dalaşgär sany köp bolandygy sebäpli elektron hatlaryň olara barmagy wagt alyp biljekdigi hem-de belki hatlaryň “SPAM” gutujygyna düşmek ähtimallygynyň bardygy sebäpli şol gutujygy hem yzygiderli seredip durmak maslahat berilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

Ýewropa sebitindäki COVID-19 keseliniň hasaba alynmadyk ýeke-täk ýurt

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň (BSGG ÝSE) konsultatiw-tehniki wekiliýetiniň bilermenleriniň Türkmenistana bolan saparynyň netijeleri...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Brifing başlaýar: Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy

Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň gatnaşmagynda brifing başlaýar. Ýerli wagt...

“La Ligada” aýyň iň gowy oýunçysy

“La Liganyň” resmi “Twitter” sahypasynda iýun aýynyň netijelerine görä, iň gowy oýunçyny yglan edildi. Oňa “Real Madridiň” hüjümçisi Karim Benzema mynasyp boldy. Benzema, Fransiýanyň “Lion”...

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...

Infokommunikasiýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Infokommunikasiýa baş­lan­gyç hü­när okuw mek­de­bi 2020/2021-nji okuw ýy­ly üçin aşak­da­ky hü­när­ler bo­ýun­ça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär. Buhgalterçilik işi...