TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Bilim ulgamyndaky döwrebap ösüşler

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler hal­ky­my­zyň aba­dan we bag­ty­ýar dur­mu­şy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şun­da ýaş­la­ra bi­lim we ter­bi­ýe ber­mek, ola­ryň kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri ha­kyn­da ala­da esa­sy ugur­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şo­nuň üçin hem äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da, bi­lim ul­ga­my hem ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­ýär. Bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek ug­run­da ägirt uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ul­ga­myň işi­ni döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da öz­gert­mek bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan giň ge­rim­li mak­sat­na­ma­la­ryň çäk­le­rin­de san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar uly or­un eýe­le­ýär.

Hä­zir­ki dö­wür­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­sy bi­len bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek ug­run­da mö­hüm iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär, ýur­du­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de hä­zir­ki za­man komp­ýu­ter­le­ri, okuw-teh­ni­ki en­jam­la­ry, in­te­rak­tiw-mul­ti­me­dia teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len üp­jün edi­len or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri ýaş ne­sil­le­riň hyz­ma­tyn­da. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ne ýaş­la­ryň kä­mil teh­no­lo­gi­ýa­la­ra, komp­ýu­ter­le­re dü­şün­ýän­dik­le­ri­niň my­sa­lyn­da hem gör­mek bol­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy bi­len Di­ýa­ry­myz­da ösüş­le­riň, öz­ge­riş­le­riň äh­li ugur­la­ry bo­ýun­ça ga­za­nyl­ýan üs­tün­lik­ler Wa­ta­ny­my­zyň ab­raý-mer­te­be­si­ni has-da be­len­de gö­ter­ýär.

«Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly sagdyn nesli terbiýelemäge örän uly ähmiýet berýäris» diýip belleýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň milli ylym-bilim ulgamy dünýä derejesinde kämilleşýär. Ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi halkymyzyň watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýaly ajaýyp häsiýetlerini özünde jemleýän, ylymly-bilimli, täze tehnologiýalardan birkemsiz baş çykarýan ýaş nesle gönüden-göni baglydyr.

Ajaýyp zamanamyzda bilim berlişiniň usullary döwrebaplaşdyrylýar, dünýä tejribesinde gazanylan üstünlikler bilen baýlaşdyrylýar, okuw mekdepleri häzirki zaman tehnologiýalary bilen yzygiderli üpjün edilýär. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda dünýäniň ösen döwletleri bilen egin deňläp, barha belentlikleri nazarlap ösýän ýurdumyzyň röwşen geljegi baradaky aladadyr.

Bilim we terbiýe bermegiň öňdebaryjy usullaryndan, şeýle hem ata-babalarymyzdan miras galan nusgalyk ýörelgelerimizden ugur alyp, her bir bilim işgäri, mugallym ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe berýär. Okuw sapaklarynyň has-da täsirli bolmagy, okuwçylaryň sapaklary ýeňillik bilen özleşdirmegi we uzak wagtyň dowamynda ýatda saklamagy üçin özleriniň ussatlyklaryny görkezýärler.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz çy­kyş­la­ryn­da ylym-bi­li­mi ös­dür­mek, ýaş­la­ryň kä­mil, wa­tan­sö­ýü­ji bol­ma­ly­dy­gy ba­ra­da aý­ra­tyn bel­le­ýär. Bu ugur­dan mö­hüm res­mi­na­ma­lar ka­bul edi­lip, be­ýik iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Hä­zir­ki aja­ýyp döw­rü­miz­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýaş­lar ha­kyn­da ed­ýän taý­syz ta­gal­la­sy her bir il­de­şi­mi­zi buý­san­dyr­ýar. Mu­nuň özi bi­lim iş­gär­le­ri üçin hem aý­dyň ýö­rel­ge­dir, nus­ga­lyk mek­dep­dir. Şeý­le asyl­ly ýö­rel­ge­le­re eýe­rip, ýaş­la­ry wa­tan­sö­ýü­ji, ylym-bi­lim­li, kä­mil hü­när­men­ler edip ýe­tiş­dir­mek bi­ziň ja­na-jan bor­ju­myz­dyr.

Mil­li bi­lim ul­ga­my­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak­da, öz­gert­mek­de giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze hoşallygymyzy be­ýan ed­ýä­ris. Goý, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny sag bol­sun, il-ýurt bäh­bit­li be­ýik iş­le­ri he­mi­şe ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

Haldana Rozynazarowa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 7-nji orta mekdebiniň mugallymy.

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle