TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Bilim nesil – bagtyýar geljek

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň altyn geljegi bolan ýaşlaryň bilim almagy we hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda ähli mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän bilim özgertmeleriniň çäklerinde bilim ulgamy täze belentliklere göterilýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli bilim özgertmeleriniň esasynda mekdebe çenli bilime örän uly ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, mekdebe çenli bilim we terbiýe bermegiň usulyýeti düýpli döwrebaplaşdyrylýar. Bu ugurda okuw maksatnamalary, okuw kitaplary we gollanmalar hem yzygiderli kämilleşdirilýär. Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň bilim işgärleriniň hünär derejeleri bolsa, okatmagyň häzirki zaman ösen ylmy-usuly we halkara iş tejribeleri esasynda ýokarlandyrylýar. Munuň özi dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň has-da ösdürilip, bu ugurda toplanan oňyn tejribeleriň mekdebe çenli bilim ulgamynyň işine ornaşdyrylýandygyny görkezýär.

Eziz Diýarymyzyň geljegi bolan ýaş nesillerimizi milli ruhda terbiýelemek, olaryň ylymly-bilimli, Watana, il-güne wepaly ýaşlar bolup ýetişmegini gazanmak häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow: «Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris. Çünki ylymly-bilimli, sagdyn ýaşlar döwletimiziň kuwwatly güýjüdir, nurana geljegidir» diýip belleýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzda milli bilim ulgamynyň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän goldawyň yzygiderli artmagy hem doly şaýatlyk edýär. Ylmy edaralara, ýokary okuw mekdeplerine, orta mekdeplere, mekdebe çenli çagalar edaralaryna iň täze maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary ornaşdyrylyp, olaryň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär.

Bilşimiz ýaly, ýaşlaryň arasyndan kämil hünärmenleri taýýarlamak biziň ýurdumyzda iň möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Hut şonuň üçin hem ylym-bilim ojaklarynda talyp ýaşlara hünär öwredilişi ösen tehnologiýalaryň esasynda üstünlikli amala aşyrylyp, okuwlar kämil tehnologiýalar bilen üpjün edilen okuw otaglarynda alnyp barylýar. Talyp ýaşlara hünär öwretmekde täze tehnologiýalara, öňdebaryjy usullara daýanylýar. Dünýäniň ösen tehniki serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan okuw mekdeplerinde ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanyp, häzirki zaman innowasiýa ösüşiniň talaplaryna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli şertler döredilýär. Döwrebap ylym-bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdumyzyň bagtyýar nesilleri kämil bilim almak bilen bir hatarda, öz söýýän käriniň hünärmenleri bolmakda hem olar ähli mümkinçiliklerden peýdalanýarlar.

Hä­zir­ki wagt­da san­ly bi­lim ul­ga­my ar­ka­ly ýaş­la­ra bi­lim ber­me­giň äh­li bas­gan­çak­la­ryn­da okat­ma­gyň mak­sat­na­ma­la­ry peý­da­la­ny­lyp, elekt­ron ki­tap­lar, şeý­le-de uzak ara­lyk­dan bi­lim ber­mek ýa­ly usul­lar ula­nyl­ýar. San­ly­laş­dyr­mak döw­re­bap usul bo­lup, hil taý­dan bi­li­miň kä­mil­li­gi­ni, ne­ti­je­li­li­gi­ni art­dyr­ýar. In­ter­ne­tiň giň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni, komp­ýu­ter teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny bi­lim ber­mä­ge gö­nük­dir­mek­de ne­ti­je­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Ta­lyp ýaş­lar üçin elekt­ron ki­tap­ha­na­lar­dan peý­da­lan­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Şeý­le­lik­de, ýaş­lar yl­my ki­tap­lar bi­len ta­nyş­ýar­lar, yl­my hem-de çe­per dö­re­di­ji­lik bi­len meş­gul­lan­ýar­lar. Bu gün dö­re­di­ji­lik hy­ju­wyn­dan do­ly ze­hin­li ýaş­la­ryň yl­ma gel­me­gi­ni üp­jün et­mek, ba­şar­nyk­ly, giň göz­ýe­tim­li, hä­zir­ki döw­rüň yl­my usul­la­ry­ny ele alan we zäh­me­ti bi­len ýur­du­my­zyň şöh­ra­ty­na şöh­rat goş­jak hü­när­men­le­riň tä­ze nes­li­ni ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek bi­ziň esa­sy bor­ju­myz­dyr.

Mährijemal Çaryýewa,

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy.

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle