TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Bilelikdäki film syýahatçylary artdyrdy

Özbek kinematograflarynyň hindi kärdeşleri bilen bilelikde surata düşüren “Çäksiz guwanç” atly filmi daşary ýurtly syýahatçylaryň Özbegistana bolan gyzyklanmasyny artdyrdy. Dünýä metbugatynyň ýazmagyna görä, bu filmiň Hindistanda görkezilmegi bilen, ýurda gelýän hindi syýahatçylarynyň sany ozalkysyndan iki esse köpeldi.

“Özbekkino” birleşiginiň müdiri Furkat Zakirowyň aýtmagyna görä, bu film başga bir gyzykly ýagdaýa getirdi. Özbegistana hindi syýahatçylarynyň barha artan islegi sebäpli, iki ýurduň arasyndaky awiagatnawlaryň sanyny hem artdyrmak gerek boldy.

Komediýa Žanryndaky film Hindistanyň “Dev entertainment” kompaniýasy bilen bilelikde surata düşürildi. Aniket Çattopadhaýyň reŽissýorlyk eden filmi Hindistanda geçen ýylyň 12-nji oktýabryndan bäri görkezilýär. Häzir film özbek diline terjime edilýär. Ola ýakyn wagtda özbek kinomuşdaklaryna hem gowşar diýip, ýurduň metbugaty ýazýar. Dört doganyň başdan geçirmeleri hakda gürrüň berýän filmiň käbir sahnalary Özbegistanyň Daşkent, Samarkand we Buhara şäherlerinde, şeýle-de Russiýanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň, Ukrainanyň we Azerbaýjanyň käbir şäherlerinde surata düşürildi.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle