Bezosdan Obama gaznasyna 100 million dollar

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos, Obamanyň gaznasyna 100 million dollar peşgeş berdi we bu guramanyň taryhynda bir gezekde berlen iň uly maliýe kömegi boldy. Bezos “Amazon”-yň ýolbaşçylygyndan aýrylandan soň soňky aýlarda haýyr-sahawat işlerini köpeltdi.

“Amazon” kompaniýasynyň esaslandyryjysynyň beren haýyr-sahawaty gaznanyň garamagyndaky iki ýaşlar guramasy, “Gyzlar mümkinçilikleri bileleşigi” we “Agamyň sakçysy” ýaly köp sanly topary maliýeleşdirmek üçin ulanylar.

Bezos iýul aýynda Smitsoniana 200 million dollar peşgeş berdi we Bezos Ýer gaznasynyň üsti bilen howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin 2020-nji ýylda 10 milliard dollar maýa goýmagy wada berdi.

Bezos “Amazon” we “Blue Origin” -iň esaslandyryjysy, 200 milliard dollardan gowrak şahsy baýlygy bilen dünýäniň iň baý işewür adamlaryndan biridir. Jeff Bezosyň durmuşy gözden geçirilende, onuň has öňe ädim ädendigini görmek bolýar. 1964-nji ýylyň ýanwar aýynda doglan Bezos Nýu-Meksikoda doglandygyna garamazdan, Hýustonda we Tehasda ulaldy. Jeff Bezos çagalygyndan ylym we mehanika bilen gyzyklandy. Öz öýlerindäki ammary işi üçin ulanyp başlady. Jeff Bezosyň terjimehalynyň iň möhüm bölegi kollež durmuşyndan başlaýar. 1986-njy ýylda uniwersitet durmuşyny, Albert Eýnşteýn ömrüniň soňky günlerine çenli mugallymçylyk eden Prinston uniwersitetini saýlady. Ol bu ýerde elektrik we kompýuter ylymlary öwrendi we bölümi gutaran badyna biržanyň merkezi “Wall Street”-de işe başlady. Şeýle hem, “Wall Street”-de özüni görkezmegi başardy we “DE Shaw” maliýe kompaniýasynyň wise-prezidenti wezipesini aldy. Ol şu güne çenli kompaniýanyň iň ýaş wise-prezidenti boldy. Soňra “DE Shaw”-dan çekildi we “Amazon” -ny esaslandyrdy we onuň beýgelişi başlandy. “Amazon”, diňe Bezosyň däl, eýsem döredilen wagty internet ulanyjylarynyň durmuşyny hem üýtgetdi. 2004-nji ýylda “Blue Origin” kosmos gözleg kompaniýasyny esaslandyrdy. Bezos bu kompaniýany esaslandyryp, kosmos uçuşy üçin täze tehnologiýalary ösdürmegi we netijede kosmosa adam syýahatyny başlamagy maksat edinýär.

 

Türkmenistan Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşuldyÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar