DÜNÝÄ

Beýik Britaniýa we Mongoliýa eýrek duş gelýän metallar boýunça hyzmatdaşlyk eder

Merkezi Aziýadan soňra Mongoloiýada saparda bolan Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Dewid Kemeron bu ýurda amala aşyran saparynyň çäklerinde seýrek duş gelýän metallar boýunça hyzmatdaşlyk etmak hakyndaky ähtnama gol çekişdi. Bu barada Mongoliýanyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

– Dewid Kemeronyň saparynyň çäklerinde seýrek duş gelýän metallar boýunça hyzmatdaşlyk etmegiň ýol kartasy hödürlendi. Geologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ähtnama Mongoliýanyň dag-magdan we agyr senagat ministri tarapyndan gol çekildi – diýip, daşary syýasat edarasy habar berýär.

Şeýle hem duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasynda söwda, ykdysadyýet, medeniýet, bilim, syýahatçylyk, elektron hökmüet ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşyldy.

Mongoloiýada gazylyyp alynýan esasy baýlyklar reňkli we seýrek duş gelýän metallar, altyn, kümüş, uran we kömürdir. 2022-nji ýylda mongol geologlary seýrek duş gelýän metallaryň 4 ýatagyny tapdylar, ýurtda şeýle ýataklaryň 80-e golaýynyň bardygy bellenilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär