SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Berzeňňi” şypahanasy

KARDIOLOGIỲA YLMY-KLINIKI MERKEZLI HASSAHANANYŇ “BERZEŇŇI” YLMY-ŞYPAHANA BÖLÜMINIŇ SALGYLARY

 744013, Тürkmenistan, Aşgabat ş., Berzeňňi şäherçesiniň 1923-nji köçesi, 1-nji jaýy

Iş telefonlary:  (+99312) 48-89-54;  (+99312) 48-89-31

 Tel/Fax: (+99312) 36-92-89

 Elektron salgysy:  kardiomerkez@online.tm

       Kardiologiỳa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň “Berzeňňi” ylmy-şypahana bölümi 2012 ýylyň martyndan bäri  halka hyzmat edýär. Mineral suw nerw ulgamynyň funksional bozulmalarynda, daýanç-hereket ulgamyň kesellerinde, ýürek-damar keselleriniň başlangyç döwründe, iýmit siňdiriş ulgamynda we beýlekilerde giňden  üstünlikli  ulanylýar.

      Şypahananyň esasy tebigy bejeriş serişdesi az minerallaşan, subtermal gyzgynly,  pes aşgarly,  kükürtwodorod, azot gazy bilen doýgunly, mineral suw bolup, köp keselleri, şol sanda, dowamly kolitleri bejermekde we öňüni almakda tutýan orny uludyr. Dowamly kolitli näsaglarda gidrokolonoterapiýa eminiň ulanylmagy näsaglaryň umumy ýagdaýlarynyň gowulaşmagyna, agyrynyň, iç gatamanyň, garnyň töweregindäki oňaýsyz duýgularyň we içegäniň jugurdylarynyň azalmagyna getirýär.

      Suw içilende içegeleriñ peristaltikasyny, aşgazan-içege ýollarynyň suwuklyk çykaryjylyk işjeňligini ýokarlandyrýar we ödüñ himizimini gowulandyrýar. Magniý bilen sulfatyň  birikmesi iç ýumşadyjy we  peşew çykaryjy ýollarynyň gaýnaglama alamatlaryny peseldýär. Magniý, natriý, kaliý we beýlekiler peşew ýollarynyň ýylmanak muskullaryny işjeňleşdirýär, böwrekleriň  we peşew ýollarynyň hereketini  ýokarlandyrýar, urodinamikany gowulandyryp, peşew çykaryjy ýollardan peşew bilen mikroplaryň, nemiň çykmasyny şertlendirýär we birnäçe kristallary eredýär. Kremniý turşusy – gaýnaglama garşy, hem-de peşew çykaryjylyk  häsiýeti bilen ionlaryň täsirini güýçlendirýär. Az mukdardaky  kükürtwodorod – peşewiň  çykmasyny  we hereketini çaltlandyrýar, bakteriosid täsiri bar. Azodyñ bolmagy suwa sedatiw häsiýeti berýar. Ýüzleý myşsalarda spazmolitik täsir döredýär.

      Suw wanna görnüşinde kabul edilende näsagyñ deri örtüginiň  köp sanly düwmejikler bilen örtülmegi, suwda gazyñ bardygyny aýdyñ görkezýär. Şol bir wagtda deriniñ üsti bilen geçmekden başgada näsagyň  em döwründe gaz gatyşykly dem almagy öýkeniñ we ganyñ üsti bilen bejeriş täsirini güýçlendirýär. Kükürtwodorodly we azotly birleşmeleriň az möçberde agyry aýryjy, nerw ulgamyny rahatlandyryjy we  mikroaýlanyşygy gowulandyryjy  täsirleri bardyr.

       Mineral suwunyñ düzümine we täsir ediş mehanizmine seredip, onyñ giñ kliniki gerimini göz öñünde tutup bolar. Häzirki wagtda, kliniki barlaglaryň esasynda keselleri bejermekde görkezmeler we garşy görkezmeler işlenip düzüldi.  “Berzeňňi” mineral suwy bilen balneoterapiýa geçirilende ganda glýukozanyň peselýändigi, aýratynam biohimiki görkezijileriň tapawutly üýtgeýändigi, ýagny ganyň koagulogrammasynyň, holesteriniň kadalaşýandygy  belli edildi. Neýropatiýalarda, şol sanda diabetiki neýropatiýada, çetki mikrosirkulýasiýanyň gowulanýandygy barada maglumatlar bar. Suw içmekligiň bagryň we öt çykaryjy ýollarynyň, umuman aşgazan-içege ýollaryň kesellerinde oňaýly täsiri anyklanyldy.

       Şeýlelikde, “Berzeňňi” şypahananyň mineral suwy giñ terapewtik mümkinçiliklere eýe bolmak bilen ony ýokanç däl keselleri bejermekde we öñüni almakda ähmiýetli bejeriş serişde hökmünde giňden ulanyp bolar.

“Berzeňňi” ylmy-şypahana bölüminde ilata edillýän

hyzmatlaryň görnüşleri:

 1. Iňňerefleksobejergi
 2. Ýürek damar ulgamynyň kesellerinde bejeriş bedenterbiýe
 3. Gidrokolonoterapiýa
 4. Içegäni mineral suw bilen arassalamak
 5. Umumy kükürtli we duzly wanna
 6. Mineral suwly wanna
 7. Hromobejergili wanna
 8. Aýaklar we eller üçin kontrast wanna
 9. Şarko duşy
 10. Aşakdan ýokary galýan duşy
 11. Aýlowly duşy
 12. Gidromassaz (suw asty owkalama)
 13. Derman ösümliklerden wanna
 14. Deňiz duzly wanna
 15. Ozokerit bilen bejergi
 16. Parafin bilen bejergi
 17. Parafin bilen bejergi-ellere
 18. Parafin bilen bejergi-aýaklara
 19. Parafin bilen bejergi-arka
 20. Parafin bilen bejergi-bile
 21. Parafin bilen bejergi-gasyga
 22. Parafin bilen bejergi-garnyna
 23. Parafin bilen bejergi-ýanbaşa
 24. Parafin bilen bejergi-satanara
 25. Parafin bilen bejergi-boýunýaka
 26. Kükürtli suw bilen öt arassalamak (týubaz)
 27. Bedene sellýulite garşy toplum
 28. Mikroklizma
 29. Klizma (bejeriji,arassalaýjy)
 30. Sifon klizma
 31. Ognew boýunça klizma
 32. Nazogastral zond bilen aşgazany ýuwmak
 33. Orogastral zond bilen aşgazany ýuwmak
 34. Aşgazany zondirlemek
 35. Ingolýasiýa
 36. Lazer bilen bejergi
 37. Infragyzyl şöhli bilen bejergi
 38. Elektroforez
 39. Wibrowakum bejergi
 40. Ultrases bejergi
 41. Derman serişdelerini ulanmak bilen ultrafonoforez (UZT)
 42. Ýokary ýygylykly magnit bejergi
 43. Mikrotolkunly bejergi (GT)
 44. Has ýokary ýygylykly bejergi (LUÇ)
 45. Darsanwal bilen bejergi
 46. Amplipuls bejergi
 47. Kellani owkalamak
 48. Oňurganyň boýun bölümini owkalamak
 49. Oňurganyň döş bölümini owkalamak
 50. Oňurganyň bil bölümini owkalamak
 51. Döş kapasasyny owkalamak
 52. Yokarky ahyry (el) owkalamak
 53. Penje we goşary owkalamak
 54. Bilek-penje bognuny owkalamak
 55. Egin bognuny owkalamak
 56. Garny owkalamak
 57. Oňurgany owkalamak
 58. Aşaky ahyry (aýak) owkalamak
 59. Dyz bognuny owkalamak
 60. Wakumly owkalamak
 61. Banka bilen owkalamak
 62. Stounoterapiýa arka
 63. Stounoterapiýa bile
 64. Stounoterapiýa ellere
 65. Stounoterapiýa aýaklara
 66. Ýüzi arassalamak
 67. Ýüz-boýun owkalamak
 68. Fitobejergi (derman otlaryň şiresi, derman otlaryň suwy, derman otly çaý)

Çeşme: saglykhm.gov.tm

«Daşoguz» şypahanasy

“Arçman” şypahanasy

Baýramaly şypahanasy

“Mollagara” şypahanasy

 

Farap ÅŸypahanasy

 

“Ýyly suw” şypahanasy

 

«Awaza» şypahanasy: Deňziň şypaly mekany

 

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň uly Roždestwo arçasynyň çyralary ýakyldy

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar