TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

<> ― Aýa indiki ýolagçy

Ysraýyl tarapyndan Aýa uçuryljak älem-gözleg enjamy, ine, şeýle atlandyrylýar. Birki günlükde onuň taýýarlygy doly tamamlandy. «Bereşitiň» üstümizdäki hepde-de Aýa uçurylmagyna garaşylýar. «Space X» kompaniýasynyň «Falcon 9» gämisi bilen älem giňişligine çykaryljak «Bereşit» 11-nji martda Aýyň üstüne gonar.

Ýardamçy kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň berýän beýanatyna görä, Ysraýyl älem-gözleg enjamynyň Aýa «syýahaty» baradaky ilkinji işlere geçen ýylyň iýul aýynda başlandy. Aýdylyşyna görä, Aýa çenli barýan ýoluň ugrunda ol 6 ýerde saklanar.

Taslamanyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen Ysraýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Russiýadan we Hytaýdan soňra Aýda ylmy gözlegleri alyp barjak dördünji döwlet bolar. Gonuşdan soňky ilkinji minutlarda Aýda Ysraýylyň baýdagy dikilip, soňra gözleg-ylmy işlerine girişiler.

Göwrümi kir ýuwujy enjamdan uly bolmadyk «Bereşitiň» 600 kilogramlyk agramy haýran galdyrýar. Ýardamçy kompaniýanyň wekilleriniň pikirine görä, bu taslama ysraýylly ýaşlaryň geljekde ylmy gözleglere höweslenmegine itergi berer. Taslama Ysraýyl hökümetine 100 million dollara düşdi.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle