TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Bentley” kompaniýasyndan sagat

“Bentley we Breitling” kompaniýasy ikisi bilelikde “Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition” atly sagadyny öndürdiler. Sagadyň bezegi geçen asyryň 40-njy ýyllarynyň “Breitling Premier” sagadyna çalymdaş edýär.

Sagadyň daşky bölegi 18 karatlyk gyzyl altyndan ýasalapdyr we gönüburçly düwmeleri bilen enjamlaşdyrlypdyr. Sagadyň altyn-goňur reňkli kemeri ýokary hilli deriden ýasalyp, onuň arka tarapyndaky gapagynda bolsa 22 karatlyk altyndan ýasalan sagadyň sistemasyny synlap bolýar.

Sagatda 55 sagatlyk ätiýaçlyk we 100 metre çenli suw çydamlylygy funksiýasy esasynda “Breitling Caliber B21” mehanizmi bilen işleýär. Bu owadan sagat Şweýsariýanyň synag instituty tarapyndan tassyklanyldy. “Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition” atly sagadyň bary-ýogy 25 sany çykarylar.

Ýewropada sagadyň bahasy 49 müň ýewro barabar bolar, ýagny bu sagat awtoulaglaryň bahasy bilen deňeşdirilen onda “Genesis GV80” atly awtoulagyň bahasyna deňdir.

 

Türkmenistanda koronawirusa garşy sanjym alnyp barylýar

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle