TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Belgiýanyň ilçisi Türkmenistanda işe başlady

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Belgiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mişel Pitermansdan ynanç hatyny kabul etdi.

Duşuşygyň çäklerinde dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy.

Şeýle hem diplomat türkmen parlamentiniň düzümi we amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler bilen baglylykda, onuň köpugurly işi bilen tanyşdyryldy.

Duşuşygyň ahyrynda Belgiýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi iki döwletiň we olaryň dostlukly halklarynyň milli bähbitlerini nazara almak bilen ýola goýulýan köpugyrly dialogy mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle