TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Belarusdan Türkmenistana 3-nji gatnaw: türkmen raýatlary geldi

Dünýäde emele gelen koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlary yzygiderli Watanymyza gaýdyp gelýärler. Türkmenistanyň Hökümetiniň tagallasy bilen Belarusdaky türkmen raýatlarynyň üçünji tapgyry geldi. Belarusdan amala aşyrylan 3-nji gatnawdaky “Boeing – 737 – 800” uçary bilen 102 raýatymyz Türkmenabat şäherine geldiler. Ol bu ýerde iki hepdelik karantin çärelerine tabyn boldular.

Ýurdumyza gelen raýatlarymyzyň esasy bölegi Belarusyň ýokary okuw mekdeplerinde okap, bilimini tamamlan, wagtynda ata Watanymyza gelip bilmedik ýaşlarymyzdyr.

“Orient.tm” saýtyndaky habara görä, bu gatnaw bilen BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň başlygy Natalýa German hem bardy.

Türkmenistana tapgyrma-tapgyr daşary ýurtlardan getirilýän raýatlarymyz babatda Belarus boýunça 3-nji gatnaw amala aşyrdy. Belarusdan 526 raýatymyz ýurdumyza geldi.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, türkmen raýatlary Türkiýeden, Belarusdan, Hindistandan hem-de Russiýadan getirildi.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle