JEMGYÝET

Belarus Respublikasynda okaýan türkmen talyplary bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda Minsk şäheriniň döwlet Lingwistiki uniwersitetinde Maksim Tank adyndaky Belarus döwlet pedagogiki uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki duşuşyk geçirildi.

Geçirilen bu duşuşygyň işine 2019-njy ýylyň 11-19-njy ýanwary aralygynda Belarus Respublikasynda iş saparynda bolan, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygynyň orunbasaryndan we Türkmenistanyň Milli Bilim institutynyň direktoryndan düzülen iş topary gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we mugallymlary türkmen talyplary bilen bagly birnäçe meseleler boýunça ikitaraplaýyn pikir alyşmalar gurnaldy. Şeýle hem wekiliýetiň agzalary bilen ýokary okuw mekdepleriň degişli jogapkär ýolbaşçylarynyň gatnaşmaklarynda türkmen talyplarynyň ýaşaýan umumy ýaşaýyş jaýlary görüldi we talyplaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen içgin tanşyldy. Şeýle hem wekiliýetiň agzalary talyp naharhanalary, saglyk öýleri, sport desgalary, durmuş hyzmatlary we söwda merkezleri bilen ýakyndan tanyşdyryldy.

Mundan başga-da ýanwar aýynyň 14-16-sy aralygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda, Belarus Respublikasynyň birnäçe şäherlerinde ýerleşýän ýokary okuw jaýlarynda türkmen talyplary bilen şeýle duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler