TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna

“Türkmengaz” döwlet konserni, “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasy hem-de “Gazyk” hususy kärhanasy bilen bilelikde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlap, söweş meýdanlarynda ata-babalarymyzyň görkezen gahrymançylygyny şöhratlandyrmak olaryň taryhy ähmiýetini has-da artdyrmak maksady bilen, “Gahrymanlaryň edermenligi nesillere nusgadyr” atly iň gowy makalalaryň, goşgularyň foto we çekilen suratlaryň döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşigiň netijeleri 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş gününiň öňssyrasynda yglan ediler. Bäsleşigiň ýeňijileri hormat hatlary we gymmat bahaly baýraklar, şeýle hem birnäçe höweslendiriji baýraklar  bilen sylaglanar. Döredijilik bäsleşigine hödürlenen işleri we awtorlar baradaky maglumatlary (işleýän ýa-da okaýan ýeri, öý salgysy, telefon belgisi) aşakda görkezilen salgy boýunça iberilmeli.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 56-njy jaýy, “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasy.

Telefon belgisi: (+99312) 44-08-40

Elektron salgysy: nebit-gazgazeti@online.tm

Faks: (+99312) 44-19-13

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle