TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Beýik Ýaşa

Durmuş umuman erbet däl, çünki beýik adam bolmaga mümkinçilik bar, has dogrysy men durmuşy hut şonuň üçin söýýän, köp kişi bagta ýete-ýete bagtsyz ölýär, a käbirleri bolsa bagta ýetmän-ýetmän bagtly ölüp gitýär. Ýöne iň kyn ýeri onuň şeýledigine özleri düşünmeýärler, ýöne onuň şeýledigine gynanyp otyrasy derejede durmuş gysga däl, ýöne heşelle kakar ýaly derejede uzynam däl.Ömür maksada tarap barýan kerwendir, ajal ýakaňdan tutýança sen şol maksada ýetjek bolmaly,ajal haçan işiňi görerkä diýip garaşyp yörmeli däl, ömür yolynda her bir özine çekiji zada güýmenip otyrsaňyz, siziň şol güýmenyän zadyňyzdan has gymmatly zat, wagt eliňizden gider, şonuň üçinem köp gyzykly zatlary ýylgyryp deňiňizden geçiriň.Sen beýikmi? Diýmek, sen nirde bolsaňam köküňi topraga urmagy başarmalysyň, meň gadyrymy bilenoklar diymeli dälsiň, gadyryň artykmaçlygy adamy lellime öwürýär, bigadyrlylyk bolsa ony igletýär. Abraý bilen ölmäge Hudaý ýetirsin. Olar her niçigem bolsa beýik bolupdyrlar. Bizem her niçigem bolsa beýik bolmaga çalyşmalydyrys.

Ýusup Orazberdiýew

Aşgabat şäheri

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle