SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Bedenimiziň gözelleşmegine täsir edýän miweler

Saglykly we ýalpyldyly  tene iýýän iýmitimiziň hem täsiri uludyr. Esasan hem iýýän miwelerimiz has täsirlidir. Miweleri iýip, gabyklaryndan hem ýörite ýapgylar taýýarlap, bedenimize witaminleri ýygnamaga ýardam eder. Haýsy miweler bedenimiziň gözelleşmegine täsir edýär? Olardan käbirlerini belläp geçeliň.

Alma:Witaminlere we minerallara baý bolup, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Ýürek-damar kesellerine we bedenimiziň goranmak ukybynyň güýçlenmegine täsiri uludyr. Ol iýmit siňdiriş ulgamyny kadalaşdyrýar. Alma diňe bir saglyk üçin däl ,eýsem, ýapgylar taýýarlap ýüzümiziň gözelligine edýän täsirlerini hem görüp bileris. Şeýle-de dişiň berkligine hem ýardam edýär.

Mandarin:C we A  witaminleri bilen bedeniň parlaklygyna we teniň nemlenmegine ýardam edýär, guraklygy aradan aýyrýar. Mandarin iýmeklik peýdaly, gabygyny ýapgy edip ulanmaklygyň hem täsiri uludyr.

Nar: Bedeniň gözelleşdirmegine ýardam edýär. Ýaralaryň gutulmagyna, düwürtikleriň ýok bolmagyna peýdasy uludyr.

“Microsoft”: ulanyjylara açarsyz girmäge rugsat berer

 

 

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi