ATAWATAN ESERLERİ

Baýraklar Size Garaşýar: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi 2020-nji ýylyň 30-njy Martynda sagat 15:00-da ýagdaýyndaky okalan sanyna görä jemlenýär.

Bäsleşigiň şertlerine görä, ýeňijini kesgitlemekde emin agzalarynyň beren baly 50 göterim täsir edýän bolsa, şol eseriň saýtymyzdan “okalan sany” hem 50 göterim täsir eder. Her bir eser saýtymyzyň Türkmen, Iňlis we Türk sahypalarynda Türkmen dilinde ýerleşdirilendigi üçin, “okalan sany” jemlenende 3 dildäki sahypamyzdaky “okalan sanynyň jemi hasaba alynýandygyny ýatlatýarys. “Ýasama okama sanynyň artdyrmak” synanşygynyň öňüni almak maksady bilen, eger haýsy-da bolsa, bir eseriň okalan sany “Google Analytic” maglumatlary bilen deň gelmedik ýagdaýynda ýörite programmalaryň üsti bilen “ýasama okama sanynyň” aradan aýryljakdygyny öň yglan edipdik.

Baş Baýrak “Notebook HP ProBook 450” 

Bäsleşigiň baş baýragy  hökmünde Notebook HP Probook 450 G6 Core i58265 U 8GB 1 TB 15.6 DOS NVidia Ge Force  MX 130 2 GB FPR Silver” kompýuteri we onuň HP sumkasy berler. Ikinji orna  “RedMi 7A” telefony, üçünji orna “Samsung” mikrotolkunly peç, 4-10-njy orunlara bolsa “Preo Pwatch X Pro” akylly sagat garaşýar. Döredijilik bäsleşigi “Aý Sözen Management Consulting” we “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň hemaýat bermeginde geçirilýär.

Hormat haty we “E-kitap” teklibi

Şeýle hem ilkinji 25-lige giren ähli eserleriň awtorlaryna hormat haty we höweslendiriji baýraklar berler. Bellemeli zat bäsleşik jemlenenden soňra 25 eseriň awtoryna “E-kitap” taýýarlamak ulgamynda goşmaça «galam hakyny» hem öz içine alýan ýörite teklip garaşýar.

Hormatly Okyjylarymyz! Siz iň halan eseriňizi “Facebook”, “Instragram”, “Twitter”, “IMO” ýa-da “Linkedin” ýaly jemgyýetçilik torlarynda paýlaşyp bilersiňiz we iň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagynda öz goşandyňyzy goşup bilersiňiz!

 1. Agageldi ITALMAZOW – 6-DA OÝANMAGA 6 SEBÄP –
 2. Gylyçmyrat DÖWLETOW – ÝAŞA AK GÜNLERIŇ GÖWNI GALMASYN
 3. Ogulnur PIRJIKOWA – ÜSTÜNLIGE ÝETMEK ÜÇIN 10 BASGANÇAK
 4. Jahantäç ÖWEZOWA – OLAR NÄDIP ÜSTÜNLIGE ÝETDILER
 5. Abdyrahym BEGJANOW – ÜSTÜNLIGIŇ SYRY
 6. Gülşirin HANOWA – UGURDAŞ ŞEMAL
 7. Tirkişmyrat NURÝAGDYÝEW – 38 BELGILI AÝAKGAP
 8. Eziz TATAROW – ÜSTÜNLIK-BU ÖZÜŇE YNANMAKDYR
 9. Amandursun ANNANAZAROWA – ÜSTÜNLIGE ÝETMEK BIZIŇ ÖZ ELIMIZDE
 10. Gözel UMAROWA – ÜSTÜNLIGIŇ SYRY NÄMEDE 
 11. Nurmuhammet HAŞYROW – NÄME ÜÇIN MEŞHUR BOLMAGY ISLEÝÄRSIŇIZ?
 12. Sünnet AÝYDOW – ÜSTÜNLIGE TARAP 101 DURMUŞ PELSEPELERI –
 13. Kemal SABYROW – SAZLAŞYK – ÜSTÜNLIGIŇ GANATY
 14. Maýa ESENMYRADOWA – ÜSTÜNLIGE TARAP BIRINJI ÄDIM 
 15. Merdan BAÝAT – ASYRA ÝAŇ SALAN “HEPDÄNIŇ OWAZY” 
 16. Sonagül ŞAMYRADOWA – ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ ÝOLLARY 
 17. Kakajan ÇARYÝAROW – SÄHERIŇ KALBYNDA PÄKLIK BAR 
 18. Aýşirin ALYÝEWA – YHLAS BILEN AGLASAŇ, SOKUR GÖZDEN ÝAŞ AKAR
 19. Döwletgeldi ÝAGMYROW – ILKINJI ÜSTÜNLIK
 20. Aşyr SAPAR – UZAK ÝAŞAMAGYŇ SYRY
 21. Aşyr GURBANGELDIÝEW – HAKYKY ÜSTÜNLIK
 22. Mähirli BEDIÝEWA – ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ ÝOLLARY 
 23. Jemal ÇARYÝEWA – ÜSTÜNLIGIŇ ÖZBOLUŞLY TARAPY 
 24. Nurgeldi ILGELDIÝEW – ÜSTÜNLIGE TARAP ÝOL (oýlanma)
 25. Maksat REÝIMOW – ÜSTÜNLIGE ÝETMEKDEN OZALKY BIR ÄDIM
 26. Dawut ASGAROW – ÜSTÜNLIK HEMIŞE-DE ÝANYMYZDA
 27. Kerimguly GELDIÝEW – ÜSTÜNLIKLER-KÄMILLIGIŇ BASGANÇAKLARY
 28. Döwlet BAZAROW – ÜSTÜNLIGIŇ ÝOLLARY
 29. Miwe NABATOWA – ÜSTÜNLIGIŇ SYRY NÄMEDE?
 30. Çary HANJAÝEW – ZEHIN YHLASA DUŞANDA
 31. Hajynur SÄHEDOW – ÜSTÜNLIK
 32. Durjan ÝERNAZAROWA – ÝETILEN ARZUW
 33. Yhlas SEÝTIÝEW – ÜSTÜNLIK FAKTORLARY
 34. Döwletgeldi ILGELDIÝEW – ÜSTÜNLIGE ÝETMEK ÜÇIN
 35. Aknur ROZYÝEWA – ÜSTÜNLIK YNAMDAN BAŞLANÝAR
 36. Aýgül GARAÝEWA – ÜSTÜNLIK MÜNBERINDE SÖZI ZENANA BERIŇ!
 37. Baky AMANÝAZOW – DÜNÝÄNIŇ IŇ GOWY BILIM OJAGYNYŇ TÜRKMEN UÇURYMY
 38. Myrat HOJATOW – AÝGYTLY ÄDIM 
 39. Oguljennet PAŞYKOWA – ÜSTÜNLIKLER WE ŞOWSUZLYKLAR
 40. Şirin ŞIRLIÝEWA – IŞIM ŞOWUNA BOLSUN DIÝSEŇIZ
 41. Şyhmustapa HUDAÝBERDIÝEW – DURMUŞ ULY KITAP,ÖWRENIP ÝAŞA
 42. Toýly MUHAMMETDURDYÝEW – ÜSTÜNLIK SYRLARYNY ÖZIŇIZDEN GÖZLÄŇ 
 43. Aýbölek ABDYRASULOWA – KÄMILLIKDEN ÜSTÜNLIGE –
 44. Bagtygül ERNAZAROWA – ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY
 45. Mähriban GELENOWA – ÜSTÜNLIK GAZANMAK ÜÇIN RUHLANMAK GEREK
 46. Garaja HAJYBERDIÝEW – ÜSTÜNLIK-DURMUŞUŇ DATLY MIWESI
 47. Gurbanmuhammet HALLOWOW – KÄMILLIK ÜSTÜNLIGIŇ AÇARYDYR
 48. Gyzylgül MOMMYÝEWA – 90 MINUT
 49. Jebran HUDAÝBERDIÝEW – ÜSTÜNLIKLER DÜNÝÄSI
 50. Jelilberdi NURBERDIÝEW – DURMUŞDA RUHLANDYRAN ÜSTÜNLIGE GIDEN ÝOLLAR 
 51. Nargiza MELSOWA – ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY
 52. Gülälek SEÝITLIÝEW – SYNPYŇ ŞAZADASY
 53. Baýgeldi ÇARYÝEW – MAKSATLAR BIRIGIP MYRADYŇA GOWUŞÝAR
 54. Gunça GURBANMÄMMEDOWA – BEÝIK IŞE HYJUW BARKA ÝÜREKDE 
 55. Gunça ÝARAŞOWA – ÜSTÜNLIGE BARÝAN ÝOLLARDA 
 56. Maýa ALLABERDIÝEWA – ÖMRÜŇ MANYSY
 57. Nowbahar SARYÝEWA – SABYR EDIŇ GARDAŞLAR BOLÝAN IŞE SEREDIŇ 
 58. Ýusup ORAZBERDIÝEW – ÜSTÜNLIGE BARÝAN ÝOL
 59. Rahymberdi ÇARYÝEW – ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY –SABYRLYLYK
 60. Altyngözel AMANMÄMMEDOWA – BULAR AŇSAT AHYRY
 61. Baky NURMUHAMMEDOW – ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ KANUNÇYLYK ESASLARY
 62. Begnazar ATANYÝAZOW – ERK-ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY 
 63. Maksat HUDAÝBERDIÝEW – PUKARALYGYŇ NÄMEDIGINI GARYPLARDANAM GOWY
 64. Meýlis ÖDÄÝEW – ÜSTÜNLIGE ÝETMEGIŇ ÝOLLARY
 65. Döwran ABDYRASULOW – SANLY ULGAMDA ÜSTÜNLIK GAZAN
 66. Kerwen ÝOWYÝEW – HÖWES! ZÄHMET! ÜSTÜNLIK!
 67. Nurgylyç NURMÄMMEDOW – NURMA
 68. Sylap DURDYÝEW – ÄHLI ZAT ÖZÜŇIZE BAGLY 
 69. Altynaý DÖWRANOWA – ISLEMEK ÝETERLIK DAL HEREKET EDIŇ
 70. Döwran GULLYÝEW – ÜSTÜNLIK HEREKETI TALAP EDÝÄR
 71. Dursun TEKÄÝEWA – ÜSTÜNLIGE BARÝAN ÝOLLAR
 72. Şaperi OTUZOWA – ÜSTÜNLIK-BU BIZIŇ DURMUŞ BAÝDAGYMYZ
 73. Ýunus ALLANAZAROW – ÜSTÜNLIGIŇ FORMULASY
 74. Handurdy HANDURDYÝEW – DOGRY TERBIÝE ÜSTÜNLIGE ITERGI
 75. Aýgül ANNABERDIÝEWA – ÜSTÜNLIGIŇ GIZLIN TARAPLARY 
 76. Kerwen JUMAGELDIÝEW – “KYNÇYLYK ÝOK, EJIZLIK BAR DÜNÝÄDE” 
 77. Ýolaman GURBANOW – AK POSALAGYŇ ÜSTÜNLIGI 
 78. Gülnara DURDYÝEWA – ÜSTÜNLIGE TARAP ÝOL 
 79. Tirkiş MÄLIKGULYÝEW – ŞOWLY ÄDIM 
 80. Aýnur REJOPOWA – MAKSAT RUHUBELENTLIK YNAM
 81. Aýlar GELDIMYRADOWA – OBADAŞYMYŇ ÜSTÜNLIGI 
 82. Arslan ANNANYÝAZOW – GARYNJA MEŇZEMEK
 83. Azat HIMMETOW – SAGDYN ÝAŞAÝŞYMYZYŇ GÖZBAŞY
 84. Diýar YHTYÝAROW – SABR, YNAM MAKSADA OKGYNLYLYK
 85. Parahat ATAÝEW – YNAM,GÖREŞ, SOŇ ÜSTÜNLIK
 86. Şerip ATAJANOW – DURMUŞDA ÜSTÜNLIGIŇ SYRY NÄMEDE?
 87. Seýitmämmet BERDIMÄMMEDOW – ÜSTÜNLIGIŇ ÝAKYN ÝOLLARY
 88. Süleýman AÝMÄMMEDOW – DÜNÝÄNIŇ IŇ ULY ÜSTÜNLIGINE
 89. Toýly JÄNÄDOW – BITARAPLYGYŇ HEZZETI-ÜSTÜNLIGIŇ LEZZET
 90. Abdyrahman ORAZMÄMMEDOW – NESIBÄŇDE BOLSA ÜSTÜNLIK SENIŇ
 91. Gyzylgül GARAÝEWA – ÜSTÜNLIK MAŞGALADAN BAŞLANÝAR
 92. Arslan SAPARGELDIÝEW – ÜSTÜNLİK GAZANMAGYÑ ÝOLLARY
 93. Rahman KAKABAÝEW – ÜSTÜNLIGE TARAP YKJAM ÄDIMLER
 94. Aýjemal GAÝLYÝEWA – ÜSTÜNLIGE ÝETMEK ÖZÜMIZE BAGLYMY ÝA…
 95. Oguljennet ÇARYÝEWA – BIRAZ UMYT, BIRAZ YHLAS, AZAJYGAM UGURTAPYJYLYK..
 96. Göwher Taýjanowa-ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ ÝOLLARY 
 97. Gültäç BEGINÝAZOWA – ÜSTÜNLIGE ELTJEK ILKINJI ÄDIMLER
 98. Güljemal MÄMMETOWA – ÜSTÜNLIGE MENIŇ GARAÝŞYM
 99. Osmangeldi ATANOW – ÜSTÜNLIGE ÝETMEK ÜÇIN
 100. Ogulmaral SAPARGELDIÝEWA – KÄMIL YNSAN SYPATY
 101. Mahym AMANOWA – ÜSTÜNLIGIŇ ÄDIMLERI
 102. Gülälek ÝÜZBAŞYÝEWA – ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ IKI ŞERTI
 103. Gülnabat BEGENJOWA – AÝAGYŇ ÝOK BOLSA ÝÖREMEK ÜÇIN
 104. Näzik ISMAILOWA – ÜSTÜNLIK GAZANMAGYŇ ÝOLLARY
 105. Söýün ÖDEŞOW – ÜSTÜNLIGIŇ SYRY
 106. Täçjemal PIRLIÝEWA – ÜSTÜNLIKLERDÄKI SYRLY ÝOLLAR
 107. Dädebaý NAZKULYÝEW – ÜSTÜNLIGE ÝETMEGIŇ ÝOLLARY
 108. Bagtyýar AHMEDOW – NÄDIP ÜSTÜNLIK GAZANMALY

 

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 53 eser bäsleşýär

Ata Watan Eserleri