TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Baýden özgertmeler bilen başlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze Prezidenti Jo Baýden wezipä girişen dessine käbir özgertmeleri geçirdiler. Dünýä metbugatynda bu özgertmeleriň dördüsine has uly üns çekilýär.

Baýdeniň ilkinji gol çeken Permanlarynyň biri ABŞ-nyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna gaýtadan goşulmagy barada boldy. Şeýle hem täze Prezidentiň başga bir Karary bilen ABŞ yklym özgerişligi barada Pariž Ylalaşygyna gaýtadan goşuldy.

Baýden Meksika bilen serhetde gurulýän diwaryň gurluşygyny togtatmak baradaky Karara hem gol çekdi. Mundan beýläk ABŞ bilen Meksikanyň aralygyndaky serhetde asudalyk, adaty ýagdaý höküm sürer. Şeýle hem ol ABŞ-a girmegi gadagan edilen käbir döwletleriň raýatlary baradaky gadaganlygy aradan aýyrdy.

Baýden ozal ýatyrylan halkara ylalaşyklaryň ýene-de birnäçesine gaýtadan goşluşmagyň tarapdary.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle