DÜNÝÄ

Baýden ― Putin duşuşygynyň bolmagyna garaşylýar

Ýakyn aýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň ýüzbe-ýüz duşuşygy bolmagy ahmal. Bu barada Jo Baýden bilen Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde karara gelindi ― diýip, Ak tamyň metbugat gullugy habar berýär.

Söhbetdeşligiň dowamynda bu teklip bilen russiýaly kärdeşine Jo Baýden ýüzlendi.

ABŞ-nyň ýolbaşçysy bu duşuşygy ýakyn aýlarda geçirmegi we oňa üçünji bir döwletiň hem goşulmagyny hem teklip etdi. Ýöne şol üçünji döwlet heniz mälim däl.

Meýilleşdirilýän duşuşygyň esasy mowzugy Russiýa bilen ABŞ-nyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklar bolar.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda Baýden Russiýa bilen Ukrainanyň serhedindäki ýagdaýlardan hem howatyrlanýandygyny aýtdy.

 

Olimpiýa oýunlaryna 100 gün galdy

 

 

Ýene-de okaň

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Türk aşhana hepdeligi badalga aldy: Aşgabatda çäreler guraldy

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy