IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Mary welaýat gullugynyň Döwlet synag barlaghanasynyň täze, döwrebap  binasyny gurmak hem-de ony zerur synag enjamlary bilen üpjün etmek boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryňhaýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiňBazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň18-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Ýene-de okaň

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

“Petronas Çarigali”: işe çagyrýar

Arkadag şäherindäki lukmançylyk önümçilik desgalary üçin konsalting kompaniýa saýlanyp alnar