TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK  yglan edýär

Lot № 21 — Mary şäher iç keseller hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot № 22 — Mary şäherindäki 3-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot № 23 — Mary etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot № 24 — Mary welaýat Enäniňwe çaganyňsaglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 25 — Mary welaýat Deri-wenerologik hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryňçap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüňdowamynda TürkmenistanyňSaglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiňbinasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle