TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Inženerçilik ulgamlaryň gurluşyk-gurnama işleri

Daşoguz welaýat häkimligi «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň oba­la­ryň,şä­her­çe­le­riň, et­rap­lar­da­ky şä­her­le­riň we et­rap mer­kez­le­ri­niň ila­ty­nyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni öz­gert­mek bo­ýun­ça 2028-nji ýy­la çenli dö­wür üçin Milli mak­sat­na­ma­sy­na» la­ýyk­lyk­da we­la­ýa­t bo­ýun­ça  döw­le­tiň mer­kez­leş­di­ri­len düýp­li ma­ýa go­ýum­la­ry­nyň
ha­sa­by­na ma­li­ýe­leş­di­ril­ýän gur­lu­şyk­la­ryň sa­na­wy­na   go­şu­lan    we­la­ýa­tyň   şä­her­le­rin­de we et­rap­la­ryn­da uzyn­lygy  211,3  ki­lo­metr  elekt­rik, 1096,9 ki­lo­metr   suw   we 67   ki­lo­metr  la­gym ge­çi­ri­ji    ul­gam­la­ryň        gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­ri üçin pot­rat­çy­la­ry  saý­lap al­mak bo­ýun­ça   BÄS­LE­ŞIK  yg­lan ed­ýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan  ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.
Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

— gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige  gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;

— edara-kärhananyň maddy-tehniki binýady barada maglumat;

— hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama;

— häzirki wagta çenli ýerine ýetiren gurluşyk-abatlaýyş işleri barada maglumat.

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň 10-njy apreline, sagat 9:00-dan 18:30-a  çenli kabul edilýär.

Sal­gy­sy: Da­şo­guz şä­he­ri­niň S.Türk­men­ba­şy şa­ýo­lu­nyň 10/1-nji ja­ýy,  we­la­ýat hä­kim­li­gi.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­si: 9-03-02, faks bel­gi­si: 9-03-14.

 

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Täze edara binalaryny gurmak boýunça

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Teswirle